دسترسی سریع
علی طالبی
استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری

1. نقش فرهنگ ساز ي از نظر مردم در مديريت مصرف منابع آ ب

اميررضا رجب پورنيك نام, علي طالبي, نصرت اله امانيان, وحيد جمالي, محمدعلي موسوي زاده پوده (1398)، دومين همايش ملي مديريت مصرف آب با رويكرد كاهش هدررفت و بازيافت، تهران (شماره: 22336)

2. The effect of gardens terracing on reducing water turbidity (case study: manshad watershed, yazd province, iran)

Ali Akbar Karimian, Ali Talebi (2019), World multidisciplinary earth science symposium, (No: 20317)

3. اثر تغيير اقليم بر بيلان آبي منطقه زاگرس با استفاده از مدل هاي SWAT و LARS-WG (مطالعه موردي: حوزه آبخيز جاميشان)

مريم صادقي, علي طالبي, سارا پرويزي (1398)، دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس، شهركرد (شماره: 22306)

4. اولويت بندي سيل خيزي زيرحوضه ها با استفاده از مدل SWAT

سارا پرويزي, علي طالبي (1398)، دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس، شهركرد (شماره: 22357)

5. حوزه هاي آبخيز معرف و زوجي ابزاري براي پايش و ارزيابي توسعه پايدار منابع طبيعي

محبوبه كياني, علي طالبي (1398)، دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس، شهركرد (شماره: 22358)

6. ارائه يك الگوي علمي جهت حفاظت آب و خاك مبتني بر پويايي سيستم (مطالعه موردي حوزه آبخيز تنگ دركش وركش)

ارزو رييسي بيدكاني, علي طالبي, خدايار عبدالهي (1397)، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد (شماره: 19581)

7. بررسي كارايي مدل HEC-HMS در پيش بيني رواناب سطحي حاصل از بارش (مطالعه موردي: حوضه ي آبخيز هرات، استان يزد)

محمد عربي, محمدرضا هاديان, علي طالبي, سمانه پورمحمدي (1397)، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد (شماره: 19583)

8. بررسي آزمايشگاهي تاأثير شكل پروفيل طولي و پلان دامنه ها بر فرآيند فرسايش آبي

آوا ممبيني, نصرت اله امانيان, علي طالبي, مسعود زيني (1397)، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد (شماره: 19584)

9. ارائه يك چهارچوب علمي جهت بررسي اثر تغيير اقليم و تغيير كاربري در فرايند هيدرولوژي حوزه آبخيز

علي طالبي, زهرا نوري (1397)، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد (شماره: 19586)

10. ارزيابي توان اكولوژيك و آمايش حوزه آبخيز مهرگرد سميرم اصفهان با هدف دستيابي به توسعه پايدار

زهرا نوري, علي طالبي (1397)، سيزدهمين همايش علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، اردبيل (شماره: 19798)

11. پايش تغييرات زماني كاربري اراضي زيرحوزه مهرگرد سميرم اصفهان با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان و تكنيك سنجش از دور

زهرا نوري, علي طالبي (1397)، سيزدهمين همايش علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، اردبيل (شماره: 19799)

12. بررسي آزمايشگاهي تأثير ضريب زبري بر فرآيند فرسايش آبي

آوا ممبيني, نصرت اله امانيان, علي طالبي, مسعود زيني (1397)، سومين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي عمران، معماري و طراحي شهري، تبريز (شماره: 19610)

13. ارائه يك چهارچوب پژوهشي جهت بررسي ارتباط بين منابع آب سطحي و زيرزميني

علي طالبي, زهرا نوري (1396)، دومين همايش ملي مديريت منابع آب نواحي ساحلي، ساري (شماره: 19585)

14. پهنه بندي پتانسيل آلودگي آب زيرزميني آبخوان عجب شير به روش GODS در محيط GIS

زهرا عباسي, حميدرضا عظيم زاده, علي طالبي, احد ستوده (1396)، دومين كنفرانس ملي هيدرولوژي ايران، شهركرد (شماره: 17483)

15. Watershed prioritization from the flooding viewpoint using the hec - hms model a case study from eskandari watershed iran

Ali Talebi, abdolhossein abbasi, samaneh pourmohammadi (2016), World multidisciplinary earth sciences symposium 2016, (No: 14145)

16. Evaluation of vegetation drought index for monitoring drought based on remote sensing data in central iran

Ali Talebi, , Mohammad Hossein Mokhtari, majid vazifedoust (2016), World multidisciplinary earth sciences symposium 2016, (No: 14148)

17. Assessment of drought monitoring from the remotely sensed temperature index in central iran

Ali Talebi, , Mohammad Hossein Mokhtari, majid vazifedoust (2016), World multidisciplinary earth sciences symposium 2016, (No: 14149)

18. واسنجي دستگاه شبيه ساز باران قابل حمل جهت مطالعات رواناب، فرسايش و رسوب

فرشيد جهان بخشي, محمدرضا اختصاصي, علي طالبي, محمود پيري (1395)، يازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، ياسوج (شماره: 13547)

19. بررسي نفوذ سه سازند زمين شناسي در شدت هاي متفاوت بارش با استفاده از شبيه ساز باران (مطالعه موردي دامنه هاي شيركوه يزد)

فرشيد جهان بخشي, محمدرضا اختصاصي, علي طالبي, محمود پيري (1395)، يازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، ياسوج (شماره: 13548)

20. ارزيابي دقت روشهاي PSIAc Epmدر برآورد رسوبات حوزه كنجكوه

ساناز پورفلاح اسدآبادي, علي طالبي, سمانه پورمحمدي (1395)، يازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، ياسوج (شماره: 13615)

21. بررسي نفوذپذيري يه سازند زمين شناسي در شدت هاي متفاوت بارش در شيركوه يزد

فرشيد جهان بخشي, محمدرضا اختصاصي, علي طالبي, محمود پيري (1395)، يازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، ياسوج (شماره: 13616)

22. شبيه سازي كيفيت آب حوزه آبخيز سد كرج (اميركبير) با استفاده از مدل SWAT

مرضيه بياره, علي طالبي, سيد زين العابدين حسيني (1395)، يازدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، ياسوج (شماره: 14368)

23. معرفي كاربرد مذل SWAT در شبيه س ازي كيفيت آب

آرش زارع گاريزي, علي طالبي (1394)، اولين همايش ملي كيفيت منابع آب و توسعه پايدار، اراك (شماره: 14292)

24. مذ ل سازي و ارزيابي منابع آب حوزه آبخيز قره سو

آرش زارع گاريزي, علي طالبي (1394)، اولين همايش ملي كيفيت منابع آب و توسعه پايدار، اراك (شماره: 14293)

25. معرفي الگوي اكوژئومورفولوژي چندضلعي در دشت يزد-اردكان

اصغر زارع چاهوكي, محمدرضا اختصاصي, علي طالبي, سيدمحمدمهدي حسيني (1394)، كنفرانس بين المللي توسعه با محوريت كشاورزي، محيط زيست و گردشگري، تبريز (شماره: 9823)

26. بررسي كارايي مدل usle-m در مدل سيستم هاي پويا جهت شبيه سازي فرايند فرسايش

سهيلا اسمعيليان, علي طالبي, مجيد اسماعيليان (1394)، چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، رفسنجان (شماره: 10295)

27. Prioritization of sub watersheds from flooding viewpoint using the swat model

Ali Talebi (2015), World multidisciplinary earth sciences symposium 2015, (No: 14139)

28. Investigating the effect of optimum land use on water turbidity (case study manshad watershed in yazd province iran)

Ali Akbar Karimian, Ali Talebi (2015), World multidisciplinary earth sciences symposium 2015, (No: 14143)

29. پيش بيني تغييرات پارامترهاي اقليمي حوزه بلغور سد كارده مشهد

عباسعلي محمديان, علي طالبي, گودرزي مسعود, معصومه بحري (1394)، نخستين كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران، مشهد (شماره: 10698)