دسترسی سریع
علی طالبی
استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری

1. آموزش هاي محيط زيست در قالب كتابچه هاي مصور كمك درسي براي دوره هاي ابتدايي و پيش دبستاني در استان يزد(پيشنهاديه پروپوزال) (1399/11/11)

2. پهنه بندي صنايع دشت يزد -اردكان از نظر تاثير در كيفيت منابع آب زيرزميني(پيشنهاديه پروژه) (1399/11/11)

3. تاثير كويد 19 روي كميت و كيفيت منابع آب زيرزميني در دشت يزد- اردكان(پيشنهاديه پروژه) (1399/11/11)

4. مطالعات تفصيلي پناهگاه حيات وحش نايبندان طبس (1399/07/29)

5. مديريت بهينه بهره برداري از منابع آب زيرزميني در شرايط خشكسالي در دشت الشتر استان لرستان (1397/06/06)

6. تعيين مناطق مستعد احداث سد زيرزميني با استفاده از شبيه سازي جريان زير سطحي مدل swat منطقه مورد مطالعه حوزه آبخيز چهچهه و قره تيكان (1396/09/30)

7. بررسي كارايي روشهاي هوش مصنوعي (مدل تطبيقي عصبي- فازي، شبكه عصبي و درختان تصميم گيري) به منظور برآورد ميزان رسوبات معلق (مطالعه موردي: ايستگاه سيرا)، (1393/06/01)

8. شناسايي كميت و كيفيت منابع آب شور سطحي و زيرزميني حوضه آبخيز فلات مركزي و پهنه بندب كمي و كيفي آن (1393/05/01)

9. بررسي امكان تعيين خصوصيات فيزيكي برف با استفاده از داده هاي طيفي ماهواره اي و ماكروويو مطالعه موردي شيركوه يزد ()

10. شناسايي كميت و كيفيت منابع آب شور سطحي و زيرزميني حوضه آبخيز فلات مركزي ()

11. بررسي امكان تعيين خصوصيات فيزيكي برف با استفاده از داده هاي ماكرويو (شيركوه يزد ()