لینک های ضروری
شهرام طالبی

شهرام طالبی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک حرارت و سیالات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941396دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی مکانیک
13841386دانشگاه یزددبیر کنفرانس دینامیک شاره‌ها
13831385دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی انرژی
13811383دانشگاه یزدمعاون گروه مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، ریاضی مهندسی
طراحی مبدل‌های حرارتی، سوخت و احتراق
مکانیک سیالات پیشرفته، دینامیک گازها
انتقال حرارت هدایتی، جریان دوفازی
جریان‌های ریزمقیاس
مباحث ویژه در روش‌های محاسباتی (روش شبکه بولتزمن)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جریان سیال و انتقال حرارت در مقیاس‌های کوچک
جریان‌های چندفازی
جریان‌های تراکم پذیر
مدل‌سازی عددی سیستم‌های حرارتی

اطلاعات تماس

talebi_s [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/talebis
https://pws.yazd.ac.ir/shahramtalebi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
31232488 38212781