لینک های ضروری
فاطمه تمدن

فاطمه تمدن

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۱۱۳۷۵دانشگاه شیرازشیمی آلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۸دانشگاه شیرازشیمی آلی
کارشناسی۱۳۶۱۱۳۶۵دانشگاه شیرازشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی آلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی آلی ۱، ۲، ۳
کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی
سنتز و شیمی ترکیبات هتروسیکل
بیوشیمی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شیمی آلی حیاتی
سنتز ترکیبات آلی از روش‌های جدید
طراحی و کاربرد کاتالیست‌های هتروژن جدید
طراحی مسیرهای جدید برای سنتز ترکیبات آلی
واکنش‌های آلی در آب
سنتز ترکیبات هتروسیکل

اطلاعات تماس

ftamaddon [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/tamaddon
https://pws.yazd.ac.ir/tamaddon ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232666 38210644