دسترسی سریع
فاطمه تمدن

فاطمه تمدن

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۱۱۳۷۵دانشگاه شیرازشیمی آلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۸دانشگاه شیرازشیمی آلی
کارشناسی۱۳۶۱۱۳۶۵دانشگاه شیرازشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش شیمی آلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی آلی ۱، ۲، ۳
کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی
سنتز و شیمی ترکیبات هتروسیکل
بیوشیمی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
كاتاليست هاي ناهمگن، همكن و بيو كاتاليست
سنتز مواد آلي در آب و تصفيه آب
سور فكتانت ها و حلال هاي جديد
مواد نانو ساختار

اطلاعات تماس

ftamaddon [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/tamaddon ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232666 38210644
اتاق مجازی