لینک های ضروری
سعید ترکش اصفهانی

سعید ترکش اصفهانی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۵دانشگاه تربیت مدرسبیوتکنولوژی کشاورزی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه شهرکرداصلاح نباتات
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه صنعتی اصفهانزراعت و اصلاح نباتات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13871391جهاد دانشگاهیپژوهشگر علوم کشاورزی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بیوانفورماتیک
مهندسی ژنتیک
بیوشیمی پیشرفته
بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
بهره برداری از گیاهان دارویی و صنعتی در مناطق خشک
مدیریت گلخانه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
بیوانفورماتیک
سیتوژنتیک
بهنژادی و فیزیولوژی مقاومت به تنش سرمازدگی در گیاهان

اطلاعات تماس

s.tarkesh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/tarkesh
https://pws.yazd.ac.ir/s.tarkesh ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
31233084 38210312