دسترسی سریع
سعید ترکش اصفهانی

سعید ترکش اصفهانی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۵دانشگاه تربیت مدرسبیوتکنولوژی کشاورزی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه شهرکرداصلاح نباتات
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه صنعتی اصفهانزراعت و اصلاح نباتات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13871391جهاد دانشگاهیپژوهشگر علوم کشاورزی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بیوانفورماتیک
مهندسی ژنتیک
بیوشیمی پیشرفته
بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
بهره برداری از گیاهان دارویی و صنعتی در مناطق خشک
مدیریت گلخانه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بيوتكنولوژي گياهان دارويي، بررسي تنوع ژنتيكي و روابط فيلوژنتيكي در جمعيت‌هاي گياهان دارويي مختلف
مطالعات فيتوشيميايي و بررسي راهكارهاي اصلاح گياهان دارويي با هدف افزايش توليد داروهاي گياهي
جنبه‌هاي فيزيولوژيكي و بهنژادي تنش‌هاي محيطي با محوريت اصلاح گياهان براي مقاومت به تنش سرمازدگي
مطالعات بيوانفورماتيك، شناسايي ژن، توالي‌يابي و تجزيه و تحليل بيوانفورماتيكي ژن‌ها، پروتئين‌ها و متابوليت‌هاي گياهي

اطلاعات تماس

s.tarkesh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/s.tarkesh ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
31233084 38210312
اتاق مجازی