لینک های ضروری
علی‌اکبر تشکری

علی‌اکبر تشکری

استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش تاریخ

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه اصفهانایران دوره اسلامی
کارشناسی ارشد-۱۳۷۵دانشگاه شهید بهشتیتاریخ
کارشناسی-۱۳۷۳دانشگاه تربیت معلم یزدتاریخ

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر گردشگری
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه تاریخ

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
صفویان
مباحث ویژه
تاریخ علم ایران
سفرنامه‌نویسی و تاریخ اجتماعی ایران
تاریخ ایران از سقوط ساسانی ...
مکاتب تاریخ‌نگاری در تمدن ایران و اسلام
تاریخ تحولات ایران دوره عباسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
حوزه تخصصی: ایران اسلامی (صفویه)
حوزه مطالعاتی: قاجار، تاریخ‌های محلی، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های دینی، مطالعات تاریخ اجتماعی و فرهنگی

اطلاعات تماس

atashakori [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
31233384 38210310