دسترسی سریع
منصوره تاتاری

منصوره تاتاری

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه شهید باهنر کرمانفیزیک هسته‌ای
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه یزدفیزیک هسته‌ای
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه صنعتی اصفهانفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش فیزیک هسته‌ای
1398-دانشگاه یزدرابط دانشگاه یزد در کارگروه همکاری‌های علمی کشور کره جنوبی و کشورهای جنوب شرق آسیا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای
فیزیک رآکتور
فیزیک هسته‌ای
مکانیک تحلیلی
ترمودینامیک
فیزیک ۱، ۲

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ساخت دزيمتر ترمولومينسانس
اندازه گيري اكتيويته محيطي
آشكارسازهاي هسته اي
محاسبه بهره توليد راديو ايزوتوپ ها در واكنش هاي هسته اي

اطلاعات تماس

mtatari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/tatari ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31233692
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)