دسترسی سریع
علی تولائی

علی تولائی

دانشیار، دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه فردوسی مشهدالهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه امام صادق (ع)الهیات و معارف اسلامی- فقه و اصول
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه امام صادق (ع)الهیات و معارف اسلامی- فقه و اصول

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971399دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (2) علوم انسانی دور هفتم هیأت ممیزه
13951397دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات
13941396دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی
13941395دانشگاه یزداستاد مشاور انجمن علمی گروه فقه و حقوق اسلامی
13931395دانشگاه یزدعضو هیأت نظارت بر امور واگذاری مسکن و خانه های سازمانی اعضای هیأت علمی
13911395دانشگاه یزدمدیر گروه فقه و حقوق اسلامی
1395-دانشگاه یزدناظر جلسه دفاعیه تحصیلات تکمیلی
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زبان تخصصی فقه
فقه استدلالی
اصول فقه
فقه تطبیقی
حقوق مدنی 5 - خانواده
زبان تخصصی حقوق
زبان تخصصی شیعه شناسی
قواعد فقه
تاریخ فقه
فقه پزشکی
متون فقه
روش تحقیق
منطق حقوق
حقوق بشر در اسلام
درایه الحدیث
مباحث اصول فقه
فقه 6- ارث

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تاليف كتاب

اطلاعات تماس

tavallaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/tavallaei ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233387 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)