لینک های ضروری
محمد‌علی توانا

محمد‌علی توانا

دانشیار، گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش علوم سیاسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه تربیت مدرسعلوم سیاسی (گرایش اندیشه)
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۳دانشگاه تربیت مدرسعلوم سیاسی
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۷دانشگاه اصفهانعلوم سیاسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه‌های جدید در علم سیاست (کارشناسی ارشد علوم سیاسی)
افکار سیاسی در ایران و اسلام (کارشناسی ارشد علوم سیاسی)
انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن در روابط بین‌الملل (کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل)
نقش ایدئولوژی در سیاست بین‌الملل (کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل)
سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ (کارشناسی)
جنبش‌های اسلامی معاصر (کارشناسی)
اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران (کارشناسی)
انقلاب اسلامی ایران (تخصصی) (کارشناسی)
ارتش و سیاست (کارشناسی)
شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم (کارشناسی)
مبانی علم سیاست (کارشناسی)
مبانی اندیشه‌های سیاسی در اسلام (کارشناسی)
تاریخ تحول دولت در اسلام (کارشناسی)
نظام سیاسی و دولت در اسلام (کارشناسی)
اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم (کارشناسی)
اندیشه سیاسی در شرق باستان

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اندیشه سیاسی در ایران و اسلام (دوران کلاسیک، میانه، مدرن و متاخر)
اندیشه سیاسی در غرب (دوران کلاسیک، میانه، مدرن و متاخر)
وضعیت شهروندی در ایران و جهان
سیاست هویت و چندفرهنگ‌گرایی
تحولات جدید سیاسی و فکری در ایران و جهان
ادبیات و سیاست (ایران و جهان)
اندیشه‌شناسی متفکران مسلمان و غربی
اسلام سیاسی و آینده آن
انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای آن
اسلام، مدرنیسم و پسامدرنیسم

اطلاعات تماس

tavana_m [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mohammadalitavana/fa ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233385 38210310