لینک های ضروری
محمد‌علی توانا
دانشیار، گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش علوم سیاسی

1. عرفان سياسي نجم الدين رازي حلقه ي وصل عقل و عشق

محمد علي توانا, يوسف حقيقي (1396).، سياست متعاليه، 5(18)، 89-106

2. موضع گيري ايدئولوژي آنارشيسم نسبت به دولت و تحقق آن در عصر جهاني شدن بر اساس باز خواني نظريه وودكاك و نيومن

محمد علي توانا, محمود علي پور, رقيه عزيزپورمرزوني (1395).، پژوهش سياست نظري، (20)، 31-62

3. خوانش انتقادي نظريه عدالت مايكل والزر در پرتو تفسير متن-زمينه محور

محمد علي توانا (1396).، سياست، 2(47)، 333-349

4. Reconstruction of the Sociopolitical Hierarchy in Farabis Utopia (Virtuous City)

Mohamad Ali Tavana bab anari (2017)., Cosmos and History, 13(3), 1-34

5. خشونت در وضع طبيعي هابز: بازنمايي انواع خشونت در لوياتان

نفيسه اله دادي, محمد علي توانا (1396).، پژوهشنامه علوم سياسي، 3(12)، 7-32

6. cultural citizenship in IR Cultural Citizenship in the Constitution of the IslamicRepublic of Iran

Mohamad Ali Tavana bab anari (2017)., , 24(2), 92-109

7. مقايسه حقوق زن مسلمان از ديدگاه مرتضي مطهري و فاطمه مرنيسي

محمد علي توانا, محمد كامكاري, محمدامين ميرزائي زاده كوهپايه (1396).، نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان، 7(2)، 41-61

8. كهن الگوها و اسطوره هاي سياسي عصر مدرن بر اساس چهارچوب نظري يونگ

محمد علي توانا (1395).، پژوهش سياست نظري، ()، 1-18

9. The Critique of Leo Strauss to Modernist Political Thought

Mohammad Abedi ardakani, Mohamad Ali Tavana bab anari, Gholamreza Mohebzadeh Nobandegani (2016)., JOURNAL OF POLITICS AND LAW, 9(7), 119-127

10. بدن، سوژه و تكنولوژي هاي خود درس هايي از راه حل فوكويي براي جامعه امروز

محمد علي توانا, محمود علي پور (1394).، غرب شناسي بنيادي، 6(2)، 1-21

11. كهن الگوها و اسطوره هاي سياسي عصر مدرن بر اساس چارچوب نظري كارل گوستاو يونگ

محمد علي توانا (1395).، پژوهش سياست نظري، دوم(19)، 1-27

12. Analysis of The Foreign Policy of Ahmadinejad s Government According to The Critical Theory of International Relations

Mohamad Ali Tavana bab anari (2016)., Social Sciences, 11(28), 6465-6474

13. موضعگيري ايدئولوژي آنارشيسم نسبت به دولت و تحقق آن در عصر جهاني شدن بر اساس بازخواني نظري وودكاك و نيومن

محمد علي توانا (1395).، پژوهش سياست نظري، 2(20)، 31-62

14. خشونت در وضع مدني هابز باخواني لوياتان

محمد علي توانا (1395).، پژوهش سياست نظري، 2(22)، 1-27

15. شكل- زندگي در انديش جورجو آگامبن بازخواني و نقد كتاب اجتماع آينده

فرزاد آذركمند, محمد علي توانا (1395).، پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني، 16(4)، 1-24

16.

Mohamad Ali Tavana bab anari (2016)., Review of History and Political Science, 4(1), 47-53

17. Cultural citizenship in the Constitution of the Islamic Republic of Iran

Mohamad Ali Tavana bab anari (2016)., Journal of Business and Financial Affairs, 5(4), 1-7

18. Good Ruler in Political Thought of Najm Al-Din Razi

Mohamad Ali Tavana bab anari, yusof hagigi (2016)., Review of History and Political Science, 4(1), 47-53

19. پاردايم واقع گرايي انتقادي در فراسوي اثبات گرايي و هرمنوتيك به سوي روش شناسي ميان رشته اي

محمد علي توانا (1393).، مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني، 7(1)، 27-56

20. مقايس امر سياسي و جامع سياسي مطلوب در انديش هابرماس و موفه

محمد علي توانا (1393).، جستارهاي سياسي معاصر، 5(14)، 27-50

21. درآمدي بر فضاي مجازي فراقلمرويي و سياليت هويت سوژه

محمد علي توانا (1394).، فلسفه علم، سال پنجم(اول)، 15-36

22. اسلام سياسي انقلاب اسلامي ايران در عرصه مجازي رخ نمايي بر اساس منطق تفاوت

محمد علي توانا (1394).، پژوهش هاي سياست اسلامي، سال دوم(هفتم)، 37-61

23. بررسي افراط گرايي و اعتدال گرايي در جنبش اوان المسلمين مصر

محمد علي توانا (1394).، پژوهش هاي سياسي جهان اسلام، سال سوم(اول)، 111-134

24. مقايسه حكومت اقتدارگرا و جايگاه مردم در آن در انديشه امام محمد غزالي و توماس هابز

محمد علي توانا (1394).، پژوهش سياست نظري، دوم(17)، 49-76

25. امر سياسي و جامعه مطلوب در انديشه هابرماس و موفه

محمد علي توانا (1393).، جستارهاي سياسي معاصر، 4(5)، 27-50

26. سوبژكتيويته زن و رهايي در انديش ژوليا كريستوا ايده اي براي مشاركت امر نشانه اي خلاق در عرص عمومي نمادين

محمد علي توانا (1393).، زن در فرهنگ و هنر، 12(2)، 187-206

27. جامعه سياسي مطلوب در انديشه شيخ محمد اسماعيل محلاتي

محمد علي توانا, محمود علي پور (1392).، پژوهش سياست نظري، (14)، 113-141

28. وضعيت پست مدرنيسم و ارزش ها نسبت سنجي هستي شناسي و معرفت شناسي پست مدرنيسم با تعليم و تربيت اسلامي

محمد علي توانا, مليحه مولوي نسب (1391).، اسلام و پژوهشهاي تربيتي، 4(2)، 59-84

29. مقاله سيد جمال و محمد عبده

محمد علي توانا, مرتضي بحراني (1392).، دانشنامه جهان اسلام، 2(1)، 192-193

30. برابري جنسيتي در نظريه شهروندي متمايز آيريس ماريون يانگ

محمد علي توانا (1390).، زن در توسعه و سياست، 9(4)، 27-42

31. سياست چند فرهنگي و تعليم و تربيت ارزش هاي اسلامي در دنياي چندفرهنگي

محمد علي توانا, آريس داودي (1391).، معرفت، 21(179)، 47-56

32. نظريه انتقادي يورگن هابرماس نمونه اي از تفكر ميان رشته اي در عصر حاضر

محمد علي توانا (1390).، مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني، 3(4)، 91-116

33. اسلام و نظريه پايان تاريخ

محمد علي توانا (1390).، تاريخ اسلام در آينه پژوهش، 8(3)، 71-85

34. نظريه عدالت سياسي جان رالز راه حلي براي معماي دو وجهي آزادي و برابري

محمد علي توانا (1389).، پژوهش سياست نظري، (8)، 99-126

35. معرفي و نقد كتاب ملت ها و ملي گرايي

محمد علي توانا (1389).، مطالعات ملي، 42(2)، 183-197