دسترسی سریع
محمدکاظم توسلی

محمدکاظم توسلی

استاد، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه اصفهانفیزیک اتمی مولکولی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه فردوسی مشهدفیزیک (ذرات بنیادی)
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه شیرازفیزیک هسته‌ای

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس کمیسیون تخصصی (۱) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه
13851386دانشگاه یزدمعاون دانشکده فیزیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک کلاسیک
مکانیک کوانتومی
اپتیک کوانتومی
ریاضی- فیزیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اپتيك كوانتومي
اطلاعات و فناوريهاي كوانتومي
ويژگيهاي غيركلاسيكي حالتهاي كوانتومي

اطلاعات تماس

mktavassoly [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/tavassoly ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232774 38200132