دسترسی سریع
حمزه ترابی

حمزه ترابی

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۵دانشگاه خوارزمیآمار
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه شیرازآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم ریاضی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان
13871391دانشگاه یزدمدیر گروه آمار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی پیشرفته در آمار بیز (دکترا)
احتمال پیشرفته (دکترا)
مدل‌های خطی ۱ (كارشناسی ارشد)
آمار در هواشناسی (كارشناسی ارشد)
آنالیز چندمتغیره پیوسته ۱ (كارشناسی ارشد)
استنباط آماری ۱، ۲ (ارشد)
احتمال و نظریه اندازه ۱، ۲ (كارشناسی ارشد)
نظریه تصمیم (كارشناسی ارشد)
سری‌های زمانی و آنالیز طیفی (كارشناسی ارشد)
قابلیت اعتماد
آمار و احتمال فازی
آمار ریاضی ۱، ۲
محاسبات آماری
مباحث ویژه (روش‌های عددی در آمار)
شبیه‌سازی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
آماربيمه
مقايسه هاي تصادفي
قابليت اعتماد
استنباط آماري با داده‌هاي سانسور شده

اطلاعات تماس

htorabi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/htorabi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳
31232696 38210695