دسترسی سریع
حمزه ترابی

حمزه ترابی

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۵دانشگاه خوارزمیآمار
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه شیرازآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-Journal of Advanced Mathematical Modellingعضو هیات تحریریه
1398-دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم ریاضی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان
13871391دانشگاه یزدمدیر گروه آمار
1397-Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications (JSMTA)مدیر مسئول مجله JSMTA
1396-The Open Mathematics, Statistics and Probability JournalAssociate Editorial Board Member

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استنباط آماری پیشرفته (دکتری)
نظریه احتمال پیشرفته (دکتری)
قضایای حدی در آمار (دکتری)
مباحثی پیشرفته در آمار بیز (دکتری)
مباحث پیشرفته در آمار کاربردی (دکتری)
مدل‌های خطی ۱ (کارشناسی ارشد)
آمار در هواشناسی (كارشناسی ارشد)
آنالیز چندمتغیره پیوسته ۱ (كارشناسی ارشد)
استنباط آماری ۱، ۲ (ارشد)
احتمال و نظریه اندازه ۱، ۲ (كارشناسی ارشد)
نظریه تصمیم (كارشناسی ارشد)
سری‌های زمانی و آنالیز طیفی (كارشناسی ارشد)
قابلیت اعتماد
آمار و احتمال فازی
آمار ریاضی ۱، ۲
محاسبات آماری
مباحث ویژه (روش‌های عددی در آمار)
شبیه‌سازی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
آماربيمه
مقايسه هاي تصادفي
قابليت اعتماد
استنباط آماري با داده‌هاي سانسور شده

اطلاعات تماس

htorabi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/htorabi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳
31232696 38210695
اتاق مجازی