لینک های ضروری
حمزه ترابی

حمزه ترابی

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۵دانشگاه خوارزمیآمار
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه شیرازآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم ریاضی
13871391دانشگاه یزدمدیر گروه آمار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی پیشرفته در آمار بیز (دکترا)
احتمال پیشرفته (دکترا)
مدل‌های خطی ۱ (كارشناسی ارشد)
آمار در هواشناسی (كارشناسی ارشد)
آنالیز چندمتغیره پیوسته ۱ (كارشناسی ارشد)
استنباط آماری ۱، ۲ (ارشد)
احتمال و نظریه اندازه ۱، ۲ (كارشناسی ارشد)
نظریه تصمیم (كارشناسی ارشد)
سری‌های زمانی و آنالیز طیفی (كارشناسی ارشد)
قابلیت اعتماد
آمار و احتمال فازی
آمار ریاضی ۱، ۲
محاسبات آماری
مباحث ویژه (روش‌های عددی در آمار)
شبیه‌سازی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
استنباط آماری با داده‌های سانسور شده
قابلیت اعتماد

اطلاعات تماس

htorabi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/torabi
https://pws.yazd.ac.ir/htorabi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳
31232696 38210695