لینک های ضروری
حمزه ترابی
استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۵دانشگاه خوارزمیآمار
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه شیرازآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13871391دانشگاه یزدمدیر گروه آمار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبیه‌سازی
مباحث ویژه (روش‌های عددی در آمار)
محاسبات آماری
آمار ریاضی ۱، ۲
آمار و احتمال فازی
قابلیت اعتماد
سری‌های زمانی و آنالیز طیفی (كارشناسی ارشد)
نظریه تصمیم (كارشناسی ارشد)
احتمال و نظریه اندازه ۱، ۲ (كارشناسی ارشد)
استنباط آماری ۱، ۲ (ارشد)
آنالیز چندمتغیره پیوسته ۱ (كارشناسی ارشد)
آمار در هواشناسی (كارشناسی ارشد)
مدل‌های خطی ۱ (كارشناسی ارشد)
احتمال پیشرفته (دکترا)
مباحثی پیشرفته در آمار بیز (دکترا)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
قابلیت اعتماد
استنباط آماری با داده‌های سانسور شده

اطلاعات تماس

htorabi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/torabi
https://pws.yazd.ac.ir/htorabi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳
۳۱۲۳۲۶۹۶ ۳۸۲۱۰۶۴۴