دسترسی سریع
مهدی ترابی کاوه

مهدی ترابی کاوه

استادیار، گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۵بوعلی سینازمین‌شناسی مهندسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹بوعلی سینازمین‌شناسی مهندسی
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶بوعلی سینازمین‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زمین‌شناسی مهندسی
زمین‌شناسی مهندسی کاربردی
زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته
مکانیک سنگ
مکانیک خاک
زمین‌شناسی مهندسی کارست
مهندسی تونل
آب‌های زیرزمینی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
زمين شناسي مهندسي
مكانيك خاك
مكانيك سنگ

اطلاعات تماس

m.torabikaveh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mtorabikaveh ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232938 38210644