دسترسی سریع
مرتضی ودود

مرتضی ودود

استادیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی نساجی
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه یزدمهندسی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌ علمی و کاربردی - استان یزد
13961400دانشگاه یزدرئیس اداره آزمایشگاه مرکزی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پدیده های انتقال حرارت رطوبت در پوشاک
تجزیه و تحلیل داده ها در نساجی
خواص مکانیکی منسوجات در پوشاک
دینامیک
استاتیک
مقاومت مصالح
آزمایشگاه فیزیک الیاف

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شبيه سازي رفتار منسوجات
جذب صوت در منسوجات
مدل سازي و بهينه سازي د رمنسوجات
انتقال رطوبت در منسوجات

اطلاعات تماس

mortezavadood [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mortezavadood ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
035-31233080 035-38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 11)