لینک های ضروری
رسول وفازاده

رسول وفازاده

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۹دانشگاه تربیت مدرسشیمی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی معدنی
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه اصفهانشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی
13871390دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم
13761385دانشگاه یزدرییس مرکز استعدادهای درخشان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طیف‌سنجی معدنی
سینتیک، ترمودینامیک و مکانیسم کمپلکس‌ها
کاربرد نظریه گروه در شیمی
شیمی معدنی پیشرفته
شیمی آلی فلزی
شیمی معدنی ۱، ۲
شیمی عمومی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سنتز و شناسایی ترکیبات کوئوردیناسیون
سینتیک و ترمودینامیک واکنش‌های معدنی
برهم‌کنش کمپلکس‌های فلزات واسطه با DNA

اطلاعات تماس

rvafazadeh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/vafazadeh
https://pws.yazd.ac.ir/vafazadeh ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۴۲
31232661 38210644