دسترسی سریع
رسول وفازاده

رسول وفازاده

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۹دانشگاه تربیت مدرسشیمی معدنی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی معدنی
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه اصفهانشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971399دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی
13871390دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم
13841385دانشگاه یزدرییس مرکز استعدادهای درخشان
1399-دانشگاه یزدرئیس دانشکده شیمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سینتیک، ترمودینامیک و مکانیسم کمپلکس‌ها
شیمی معدنی پیشرفته
کاربرد نظریه گروه در شیمی
طیف‌سنجی معدنی
شیمی آلی فلزی
شیمی معدنی ۱، ۲ و 3
شیمی عمومی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سنتز و شناسايي تركيبات كوئورديناسيون
سنتز چارچوب هاي آلي-فلزي

اطلاعات تماس

rvafazadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/vafazadeh ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۴۲
31232661 38210644
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 15)