لینک های ضروری
محمد‌علی وحدت‌

محمد‌علی وحدت‌

دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه بیرمنگهام انگلستانساخت و تولید
کارشناسی ارشد۱۳۶۲۱۳۶۴دانشگاه کرانفیلد انگلستانمهندسی صنایع و مدیریت تولید
کارشناسی۱۳۵۴۱۳۶۲دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1392-موسسه آموزش عالی جواد (ع)رییس موسسه آموزش عالی جواد (ع)
13841386اداره علوم کمیسیون ملی یونسکو در ایرانرییس اداره علوم کمیسیون ملی یونسکو در ایران
13831384نمایندگی ایران در یونسکو پاریسمعاون نمایندگی ایران در یونسکو پاریس
13771383دانشگاه یزدرییس دانشگاه یزد
13751377دانشگاه یزدمعاون آموزشی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌ریزی استراتژیک (دکتری)
سازمان‌دهی و رهبری (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی استراتژیک (کارشناسی ارشد)
مدیریت و کنترل پروژه (کارشناسی)
اصول مدیریت (کارشناسی)
کنترل تولید و موجودی‌ها (۱)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی استراتژیک
رهبری و سازمان‌دهی
مدیریت و کنترل پروژه
بهره‌وری
زنجیره تامین

اطلاعات تماس

mvahdat [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/vahdat
https://pws.yazd.ac.ir/mvahdat ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۰
31232406 38211792