لینک های ضروری
محمد‌علی وحدت‌
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. A robust multi objective optimization of a drug distribution system A case study

Davood, Abolghasem Yousefi Babadi, (2018)., 24 th international joint conference on industrial engineering and operations management,

2. An Analysis of research trends in Industrial Engineering with focus on operation management

, Mohammad Reza Zare Banadkooki (2018)., 24 th international joint conference on industrial engineering and operations management,

3. ارایه یک شاخص جدید ریسک به منظور افزایش امنیت حمل کالا های پر ارزش در یک مساله مسیر یابی توسعه یافته

احسان فلاح تفتی, محمدعلی وحدت , احمد صادقیه (1396).، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

4. تجزیه و تحلیل آیین نامه های بهره وری مصرف انرژی گاز با رویکرد پویایی سیستم

زهرا علی خانی هندوکشی, محمدعلی وحدت , محمدصالح اولیاء (1396).، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

5. موازنه هزینه زمان و کیفیت و زمان پروژه با تعدیل منابع مصرفی با هدف حداکثر سازی سود پروژه

امیر حاجی میرزاجان, محمدعلی وحدت (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

6. ارایه مدل پویای سیستم مصرف انرژی با تاکید بر ارزیابی قوانین و ضوابط بهره وری انرژی گاز

محمدعلی وحدت , محمدصالح اولیاء, زهرا علی خانی هندوکشی (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

7.

محسن فرقانی, محمدعلی وحدت , احمد صادقیه (1395).، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، مشهد

8. ارزیابی استراتژی های پاسخ به ریسک در شرکتهای نوپای دانش بنیان پارک علم و فناوری یزد

سیده مریم هاشمی, محمدمهدی لطفی, محمدعلی وحدت , عباس باقی, محمدعلی رنجبر طزنجی (1395).، همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404، یزد

9. اولویت بندی شهر های استان فارس جهت به کارگیری انرژی خورشیدی

هوشنگ غلام عابدی, علی مصطفائی پور, محمدعلی وحدت , احمد صادقیه (1394).، پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران

10. آنالیزحساسیت معیارهای موثر بر اولویتبندی استفاده از انرژی خورشیدی در شهرهای استان فارس

هوشنگ غلام عابدی, علی مصطفائی پور, محمدعلی وحدت , احمد صادقیه (1394).، پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران

11. ارائه الگوریتم فراابتکاری چندهدفه برای حل مس له موازنه زمان- هزینه- کیفیت پروژه با در نظر گرفتن محدودیت

علیرضا امیری, محمدعلی وحدت , احمد صادقیه (1394).، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

12. تحلیل و رتبه بندی ارتباط مولفه های یادگیری سازمانی بر عوامل بهره وری نیروی انسانی با استفاده از روش معادلات ساختاری

مهرنوش شریفی هشین, حسن خادمی زارع, محمدعلی وحدت (1394).، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

13. موازنه زمان- هزینه- کیفیت پروژه با در نظر گرفتن افراز فعالیتها

علیرضا امیری, محمدعلی وحدت , احمد صادقیه (1394).، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها، مشهد

14. ارزیابی چالشهای عملیاتی در شرکتهای دانشبنیان وارایه راهکارهایی با استفاده از رویکرد SODA مطالعه موردی شرکت های دانش بنیان یزد

مجتبی قلی پوردمیه, محمدعلی وحدت , محمدصالح اولیاء, حسن خادمی زارع (1394).، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها، مشهد

15. چالشهای فرآیندهای پشتیبانی درشرکتهای دانشبنیان و ارایه راهکارهایی با استفاده از رویکرد IPAمطالعه موردی شرکتهای دانش بنیان یزد

مجتبی قلی پوردمیه, محمدعلی وحدت , محمدصالح اولیاء, حسن خادمی زارع (1394).، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها، مشهد

16. ارزیابی چالش های عملیاتی در شرکت های دانش بنیان و ارائه راهکارهایی با رویکرد SODA

مجتبی قلی پوردمیه, محمدعلی وحدت , محمدرضا اولیاء, حسن خادمی زارع (1394).، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها، مشهد

17. چالش های فرایند های پشتیبانی در شرکت های دانش بنیان و ارایه راهکارهایی با رویکرد IPA

مجتبی قلی پوردمیه, محمدعلی وحدت , محمدرضا اولیاء, حسن خادمی زارع (1394).، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها، مشهد

18. ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در بانک ها

محمدحسین ابویی, محمدصالح اولیاء, محمدعلی وحدت , نورالدین سلیمی (1394).، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران

19. موازنه زمان- هزینه- کیفیت پروژه گسسته با در نظر گرفتن روابط پیشنیازی تعمیمیافته و محدودیت منابع

علیرضا امیری, محمدعلی وحدت , احمد صادقیه (1394).، دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع، تهران

20. شناساییو الویت بندی عواملموثر بازاریابی رابطه مند در رضایتمندی مشتریان بخش خدمات بانکی

مرتضی محبوبی, محمدعلی وحدت , محمدحسین ابویی (1393).، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

21. تحلیلی بر کاربردهای نگاشت شناختی فازی مطالعه موردی پژوهشهای مهندسی صنایع

محمدرضا زارع بنادکوکی, محمدمهدی لطفی, محمدعلی وحدت , محمدصالح اولیاء (1393).، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

22. سنجش کیفیت زندگی شهری و نقش آن در رشد جمعیت شهرهای جدید با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها (مطالعه موردی شهر جدید پردیس)

نازیلا صدیقی, محمدصالح اولیاء, حسین دستخوان, محمدعلی وحدت (1393).، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

23. ارایه الگوریتم فراابتکاری چند هدفه برای حل مساله موازنه-هزینه -کیفیت پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع و افراز فعایت ها

محمدعلی وحدت , احمد امیری, احمد صادقیه (1393).، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

24. Identification and ..

, , Ahmad Sadeghieh (2014)., 9th SASTech,

25. تحلیل دینامیکی پنج نیروی تاثیرگذار در استراتژی رقابتی مایکل پورتر

مرتضی الهی, محمدصالح اولیاء, محمدعلی وحدت (1392).، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

26. برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه ها ، مطالعه موردی دانشگاه یزد

محمدعلی وحدت , محمدصالح اولیاء, حسن حسینی نسب, حسن خادمی زارع, افرین اخوان, محمدرضا زارع بنادکوکی (1392).، دهمین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران

27. بکارگیری پویایی شناسی سیستم برای شبیه سازی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان مهندسی در ایران

علی مسلمینی, محمدصالح اولیاء, یحیی زارع مهرجردی, محمدعلی وحدت (1391).، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران