دسترسی سریع
علی یزدانی‌راد

علی یزدانی‌راد

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۰دانشگاه تهرانایران باستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۷دانشگاه تهرانایران باستان
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدسرپرست پردیس مهریز
13931397دانشگاه یزدرئیس بخش تاریخ

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ بیزانس
مسائل عمومی
ایران‌شناسی
تاریخ ایران براساس روایات ملی
تاریخ ادیان ایران باستان

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

yazdani.rad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233572 38210310
اتاق مجازی