لینک های ضروری
مهدی یزدیان دهکردی

مهدی یزدیان دهکردی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۴دانشگاه شیرازمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه شیرازمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه یزدمهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدنماینده ارتباط با صنعت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
1398-دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش هوش مصنوعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی کامپیوتر
برنامه‌سازی پیشرفته
طراحی الگوریتم‌ها
ساختمان داده‌ها
هوش مصنوعی
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
مدار منطقی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بینایی ماشین
یادگیری ماشین
ردیابی اشیا
تلفیق داده‌ها

اطلاعات تماس

yazdian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/yazdian
https://pws.yazd.ac.ir/yazdian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232232 38200145