دسترسی سریع
مهدی یزدیان دهکردی

مهدی یزدیان دهکردی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۴دانشگاه شیرازمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه شیرازمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه یزدمهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر
1396-دانشگاه یزدنماینده ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی کامپیوتر
13991400دانشگاه یزدعضو کانون تفکر شهر هوشمند
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش هوش مصنوعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
شناسائی الگو (تحصیلات تکمیلی)
یادگیری ماشین (تحصیلات تکمیلی)
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
هوش مصنوعی
مدار منطقی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تحليل داده، مدل‌سازي و توسعه سامانه هاي هوشمند
يادگيري ماشين و يادگيري عميق
بينايي ماشين و پردازش تصوير

اطلاعات تماس

yazdian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/yazdian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 247
31232356 - 31232232 38200145
اتاق مجازی