لینک های ضروری
مهدی یزدیان دهکردی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی