لینک های ضروری
مهدی یزدیان دهکردی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. ارزیابی روش های کاهش نویز ضربه تصویری برای داده های ویدئویی ViSAR

زهرا عابدی, مهدی یزدیان دهکردی (1396).، بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران

2. A new Approach on Multi-Agent Multi-Objective Reinforcement Learning based on agents preferences

Zeinab Daavarani Asl, Vali Derhami, Mahdi Yazdian (2017)., The 19th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing, شیراز

3. Coarse to Fine Parameter Tuning for Content Based Object Categorization

Vahid Moshkelgosha, Hamed Behzadikhormouji, Mahdi Yazdian (2017)., 3rd International Conference on Pattern Analysis and Image Analysis, شهرکرد

4. Adaptive Visual Target Detection and Tracking using Incremental Appearance Learning

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar (2015)., IEEE 22th International Conference on Image Processing (ICIP),

5. An Improvement on GM-PHD Filter for Target Tracking in Presence of Subsequent Miss-Detection

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar (2015)., 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2015), تهران

6. Occluded Targets Tracking Using Improved GM-PHD Tracker

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar (2012)., IEEE 11th International Conference on Signal Processing (ICSP),

7. Visual Target Tracking Racking In Occlusion Condition A Gm-Phd-Based Approach

Mahdi Yazdian, Omid Rojhani, Zohreh Azimifar (2012)., 16th International symposium on Artificial Intelligence Signal Processing, شیراز

8. ردیابی اهداف چندگانه تصویری در شرایط تصادم بوسیله فیلتر GM-PHD

امید رجحانی, مهدی یزدیان دهکردی, زهره عظیمی فر (1390).، هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، تهران

9. An Improvement on GM-PHD Filter for Occluded Target Tracking

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar, Mohammad Ali Masnadi-Shirazi (2011)., 36th Int. Conference on Acoustics Speech and Signal Processing (ICASSP 2011),

10. A Novel Approach for Fast and Robust Multiple License Plate Detection

Mahdi Yazdian, Mohammad Nikzad, Vahid Reza Ekhlas, Zohreh Azimifar (2010)., 6th Conference on Machine Vision and Image Processing, اصفهان

11. A Novel Hybrid Structure for Clustering-Yazdian

Mahdi Yazdian, Reza Boostani, Mohammad Tahmasebi (2008)., 13th International CSI Computer Conference (CSICC08), کیش