دسترسی سریع
مهدی یزدیان دهکردی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. تشخيص ويژگي هاي ضمني با استفاده از قواعد نحوي زبان فارسي و خوشه بندي صفات

عاطفه محمدي, مهدي يزديان دهكردي, محمدعلي نعمت بخش (1399)، مهندسي برق دانشگاه تبريز، 50(3)، 1395-1404 (شماره: 22108)

2. رايانش سريع از طريق ارتقاي جنگل تصادفي با استفاده از دو تكنيك فشرده سازي و موازي سازي

نعيمه محمدكريمي حسين ابادي, محمد قاسم زاده, مهدي يزديان دهكردي, امين نظارات (1399)، مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، 18(2)، 138-144 (شماره: 22813)

3. شناسايي پايدار فعاليت فيزيكي انسان براساس سنسورهاي گوشي هوشمند

مهدي يزديان دهكردي, زهرا عابدي, نسيم خاني (1399)، مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، 18(2)، 159-164 (شماره: 24389)

4. Adaptive visual target detection and tracking using weakly supervised incremental appearance learning and rgm-phd tracker

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar (2016), Journal of visual communication and image representation, 37(), 14-24 (No: 11561)

5. Novel n-scan gm-phd-based approach for multi-target tracking

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar (2016), Iet signal processing, 10(), 493-503 (No: 13104)

6. Refined gm-phd tracker for tracking targets in possible subsequent missed detections

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar (2015), Signal processing, 116(), 112-126 (No: 11560)

7. Penalized gaussian mixture probability hypothesis density filter for multiple target tracking

Mahdi Yazdian, Zohreh Azimifar, Mohammad Ali Masnadi-Shirazi (2012), Signal processing, 92(), 1230-1242 (No: 11558)