لینک های ضروری
یحیی زارع مهرجردی

یحیی زارع مهرجردی

استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۱۱۳۶۵دانشگاه ایالتی اوکلاهما آمریکامهندسی صنایع و مدیریت
کارشناسی ارشد۱۳۵۹۱۳۶۱دانشگاه سنت ماری تگزاس آمریکاتحقیق در عملیات
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۵۹دانشگاه شهید بهشتیریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش تحلیل سیستم‌ها

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری تصمیم‌گیری (دکتری)
سیستم‌های دینامیکی (دکتری)
اقتصاد مهندسی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
تحلیل سیستم‌ها (کارشناسی)
زبان تخصصی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
زنجیره تامین
سیستم‌های پویا
پویایی‌های سیستم و شبیه‌سازی
بهینه‌سازی و روش‌های متاهیورستیک

اطلاعات تماس

yzare [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/yzare/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۷
31232424 38211792