لینک های ضروری
یحیی زارع مهرجردی
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها