دسترسی سریع
یحیی زارع مهرجردی
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

1. يك مدل امتيازدهي براي اعتبارسنجي شركتهاي كوچك و متوسط(مطالعه موردي: بانك ملي ايران)

مسعود حسيني, محمدصالح اولياء, يحيي زارع مهرجردي, ولي درهمي, سعيد رضايي (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23070)

2. مدل سازي پويايي سيستم براي زنجيره تامين پايدار بيمارستان

وحيده نجفي, محبوبه هنرور, يحيي زارع مهرجردي (1398)، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد (شماره: 20972)

3. تحليل پويايي هاي بلندمدت يكپارچگي سيستم هاي فتوولتاييك پراكنده با سيستم قدرت يك مدل علت و معلولي مبتني بر تعاملات ذينفعان

مرضيه سائري, محمدمهدي لطفي, محمد رضا مزيدي شرف ابادي, يحيي زارع مهرجردي (1398)، دومين كنفرانس ملي انجمن ايراني پويايي شناسي سيستم ها، تهران (شماره: 20494)

4. ارزيابي رضايتمندي مشتري با رويكرد ديناميكي آناليز شكاف

فهيمه فارغ, محمدحسين ابويي, يحيي زارع مهرجردي, محمدصالح اولياء (1398)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد (شماره: 21042)

5. ارزيابي قابليت اعتماد سيستم هاي پايدار انسان محور

يحيي زارع مهرجردي (1398)، پنجمين سمينار تخصصي نظريه قابليت اعتماد و كاربردهاي آن، يزد (شماره: 21998)

6. ارائه رويكردي نوين براي ساخت مسير در شبكه هاي گسسته با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو

محمد عباسيان جزي, يحيي زارع مهرجردي, محمدمهدي لطفي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19918)

7. A proactive approach to evaluate performance of bpel workflows by queuing theory and stochastic petri net

Mojtaba Bakhshandeh, Yahia Zare Mehrjerdi, Hasan Hosseini Nasab (2019), 15th iran international industrial engineering conference, يزد (No: 19920)

8. مدل خانه چابك رويكردي جهت حل مسايل مستمر حوزه چابك سازي سازماني شركت ها(مطالعه موردي شركت قطعه سازي ايران)

مجتبي بخشنده, يحيي زارع مهرجردي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19921)

9. ارزيابي ايمني در پروژه هاي صنعتي با استفاده از رويكرد پويايي هاي سيستم (مطالعه موردي: كارخانه گندله سازي سه چاهون)

امير حاجي مرادي, يحيي زارع مهرجردي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19922)

10. تحليل پايداري سيستم توليد آنتي بيوتيك ها و مقاومت دارويي ايجاد شده نسبت به آنها با رويكرد سيستم هاي ديناميكي

يحيي زارع مهرجردي, رعنا خاني (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19923)

11. رويكرد بهينه سازي استوار در طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته پايدار و تاب آور و ريسك گريز

رضا لطفي, يحيي زارع مهرجردي, ميرسامان پيشوايي, احمد صادقيه (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19924)

12. ارائه مدلي براي بررسي تأثيرگذاري هماهنگي در سطوح مختلف يك زنجيره تأمين با رويكرد پوياييهاي سيستم

يحيي زارع مهرجردي, فرزانه رجب زاده (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19925)

13. مدلسازي استراتژي قيمت دهي توليدكنندگان برق با استفاده از يادگيري تقويتي در يك بازار انحصار چندجانبه

محمدحسين رضايي صدرابادي, يحيي زارع مهرجردي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19926)

14. بررسي مهاجرت نخبگان و تاثيرات آن در ايران با رويكرد سيستمهاي ديناميكي

نويد زهدي, يحيي زارع مهرجردي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19927)

15. ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع با درنظرگرفتن شرايط آب و هوايي نامطلوب و طوفاني با استفاده از روش سيستم پوياي ماركوف

فاطمه اسكندري كتكي, محمدصالح اولياء, عليرضا صديقي, يحيي زارع مهرجردي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 20459)

16. بهينه سازي سبد سهام در شرايط حباب قيمتي با روش ارزش مورد انتظار

يحيي زارع مهرجردي, محمدحسن رحمانيان حقيقي, محبوبه هنرور (1397)، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه (شماره: 19912)

17. بهينه سازي شبكه توزيع وارانتي دو سطحي از منظر توليد كننده براي حمايت از محصولات چند جزيي به كمك الگوريتم جست جوي پراكندگي

امين يزدخواستي, يحيي زارع مهرجردي (1396)، دهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 16726)

18. تحليل و بررسي تقاضا توزيع و سرمايه گذاري در صنعت دارو با رويكرد سيستم هاي ديناميكي

يحيي زارع مهرجردي (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 13290)

19. زنجيره تامين معكوس مزيت رقابتي سازمان هاي پيشرو

يحيي زارع مهرجردي (1394)، كنفرانس بين المللي توسعه و تعالي كسب و كار و اقتصاد و مديريت، 2 مركزي (شماره: 11181)

20. تحليل ديناميك هاي ترافيك شهري در كلانشهرها و تاثير آن بر سلامت جامعه با متدولوژي پويايي شناسي سيستم

يحيي زارع مهرجردي (1394)، كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع، 2 مركزي (شماره: 11179)

21.

Yahia Zare Mehrjerdi (2015), , تهران (No: 13293)

22. انتخاب و تعيين ژرتفوي بهينه سرمايه گذاري با بهره گيري از روش هاي فازي

يحيي زارع مهرجردي (1394)، دومين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويكردهاي كاربردي و پژوهشي نوين، تهران (شماره: 13294)

23. بكارگيري محيط رقابتي در مدل استوار مكانيابي تسهيلات طراحي شبكه

يحيي زارع مهرجردي (1394)، حسابداري و مديريت با رويكردهاي كاربردي و پژوهشي، تهران (شماره: 14089)

24. انتخاب تامين كننده مقيد به اصول زنجيره سبز

يحيي زارع مهرجردي (1393)، اولين همايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايع، همدان (شماره: 11225)

25. مكان يابي هتل بااستفاده از صف و ماكزيموم سازي درامد

يحيي زارع مهرجردي (1393)، اولين همايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايع، همدان (شماره: 11226)

26. ارايه يك مدل برنامه ريزي خطي كسري احتمالي براي مديريت ضايعات

يحيي زارع مهرجردي (1392)، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها، نجف آباد (شماره: 11178)

27. كنترل موجودي فازي با تكنولوژي RFID براي مديريت انبار و خرده فروشي

يحيي زارع مهرجردي (1392)، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها، نجف آباد (شماره: 11180)

28. راهكارهاي بهبود عملكرد سيستم تلفن گويا بااستفاده از تكنيك شبيه سازي

يحيي زارع مهرجردي (1392)، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها، نجف آباد (شماره: 11182)

29. ارايه يك مدل برنامه ريزي خطي كسري براي مديريت ضايعات

يحيي زارع مهرجردي (1392)، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها، نجف آباد (شماره: 11222)