دسترسی سریع
یحیی زارع مهرجردی
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

1. طراحي مدل براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در بخش انرژي برق با استفاده از رويكرد تلفيقي برنامه ريزي خطي و پويايي شناسي سيستمي (مطالعه موردي: نيروگاه هاي برق ايران)

مهدي نخعي نژاد, مهري عباسي, يحيي زارع مهرجردي, ابوالفضل اسدي زارچي (1401)، مديريت توليد و عمليات، 13(28)، 51-77 (شماره: 26866)

2. Selection of green suppliers with the approach of integrating economic environmental and social decisions (case study of sazeh gostar saipa photovoltaic company)

Bahman Cimyari, Mohammadali Vahdat, Ahmad Sadeghieh, Yahia Zare Mehrjerdi (2022), International journal of nonlinear analysis and applications , 13(), 1965-1975 (No: 26686) (10.22075/ijnaa.2021.25153.2930)

3. A new model for the use of renewable electricity to reduce carbon dioxide emissions

Ali Mostafaei Pour, Abbas Bidokhti, Mohammad Bagher Fakhrzad, Ahmad Sadeghieh, Yahia Zare Mehrjerdi (2022), Energy , 238(), 121602- (No: 26688) (10.1016/j.energy.2021.121602)

4. بررسي اثر شلاقي بر زنجيره تامين دارو با در نظر گرفتن تحريم هاي بين المللي با رويكرد سيستم دايناميك

مهدي نخعي نژاد, امير حسين فرح زاد, آقرين اخوان, يحيي زارع مهرجردي (1400)، مهندسي صنايع و مديريت، 37-1(2)، 135-147 (شماره: 26857)

5. A new optimization-simulation model considering sustainability factors in the product design

Elahe Mohagheghian, Hasan Hosseini Nasab, Yahia Zare Mehrjerdi (2021), Journal of engineering research , 3(9), 1-15 (No: 25854) (10.36909/jer.13503)

6. A hybrid approach to investigate the relationship between design factors and sustainability

Elahe Mohagheghian, Hasan Hosseini Nasab, Yahia Zare Mehrjerdi, Mohammad Bagher Fakhrzad (2021), Rairo-recherche operationnelle-operations research , 55(), 2711-2737 (No: 26205) (10.1051/ro/2021120)

7. A stackelberg game model for optimizing price, service level and inventory decisions in vendor managed inventory system

Marzieh Karimi, Hasan Khademi Zare, Yahia Zare Mehrjerdi, Mohammad Bagher Fakhrzad (2021), Journal of industrial and systems engineering , 13(17), 21-29 (No: 26356)

8. ارائه يك مدل جديد مديريت موجودي توسط فروشنده جهت انتخاب خرده¬فروش در شرايط رقابتي

مرضيه كريمي, حسن خادمي زارع, يحيي زارع مهرجردي, محمدباقر فخرزاد (1400)، مهندسي صنايع و مديريت، 37(1)، 103-115 (شماره: 26357)

9. Integrating lean, resilient, and sustainable practices in supply chain network: mathematical modelling and the augmecon2 approach

Mohmad Shafieh, Yahia Zare Mehrjerdi, Marzieh Keshavarz (2021), International journal of systems science: operations and logistics , 1(), 1-21 (No: 26581) (10.1080/23302674.2021.1921878)

10. A new model for developing sustainable green industries: a case study of mashhad, iran

Pegah Faghani kondori, Ali Mostafaei Pour, Ahmad Sadeghieh, Yahia Zare Mehrjerdi, Mohammadali Vahdat (2021), Journal of renewable and sustainable energy , 13(), 025902- (No: 24813) (10.1063/5.0044113)

11. A hybrid fmea-sd approach for behavioral analysis of factors affecting safety management and incidents in the pelletizing industry

Yahia Zare Mehrjerdi, Amir Hagi moradi Amir (2021), Journal of quality engineering and production optimization , 6(1), 85-104 (No: 25996)

12. A resilient and sustainable closed-loop supply chain using multiple sourcing and information sharing strategies

Yahia Zare Mehrjerdi, Mohmad Shafieh (2021), Journal of cleaner production , 1(289), 125141- (No: 25998)

13. A new bi-objective integrated dynamic cell formation and agvs' dwell point location problem on the inter-cell unidirectional single loop

Saeed Dehnavi-Arani, Ahmad Sadeghieh, Yahia Zare Mehrjerdi, Mahboobeh Honarvar (2020), Soft computing , 24(), 16021-16042 (No: 23279) (10.1007/s00500-020-04921-9)

14. Food system sustainability investigation using system dynamics approach

Alireza Amiri, Yahia Zare Mehrjerdi, Jalalimanesh [ghgd lka, Ahmad Sadeghieh (2020), Journal of cleaner production , 277(277), 124040- (No: 23604)

15. Investigating the sustainability of a food system by system dynamics approach

Alireza Amiri, Yahia Zare Mehrjerdi, Ammar Jalalimanesh, Ahmad Sadeghieh (2020), , 8(3), 198-220 (No: 23606)

16. پويايي شناسي عوامل موثر بر پايداري سيستم توليد گندم

عليرضا اميري, يحيي زارع مهرجردي, عمار جلالي منش, احمد صادقيه (1399)، مديريت توليد و عمليات، 21(2)، 1-26 (شماره: 23608)

17. The stackelberg game model for vendor-managed inventory systems: a wholesale price versus a two-part tariff contract

Yahia Zare Mehrjerdi, (2020), International journal of supply and operations management , 7(2), 148-163 (No: 23709)

18. Multiple-sourcing in sustainable closed-loop supply chain network design: tire industry case study

Yahia Zare Mehrjerdi, Mohmad Shafieh (2020), International journal of supply and operations management , 7(3), 202-221 (No: 23711)

19. Dynamic analysis of health-related factors with its impacts on economic growth

Yahia Zare Mehrjerdi, Ramin Alemzadeh, Amir Hajimoradi (2020), Sn applied sciences , 2(3), 1-17 (No: 23727)

20. A new methodology for solving bi-criterion fractional stochastic programming

Yahia Zare Mehrjerdi (2020), Numerical algebra, control and optimization , 11(4), 1-22 (No: 23732)

21. طراحي يك مدل پويايي سيستم جهت بررسي شاخص بهره وروي كل عوامل در ايران

يحيي زارع مهرجردي, علي مصطفائي پور, سعيد عابدي, محبوبه هنرور (1399)، مهندسي صنايع و مديريت، 36(1)، 87-96 (شماره: 23831)

22. Behavior analysis of factors affecting safety management to reduce incidents in the pelletizing industry using the system dynamics approach

Amir Hajimoradi, Yahia Zare Mehrjerdi, Saeed Hatamzade (2020), Applications of management science , 10(1), 48-62 (No: 23836)

23. يك رويكرد حل تركيبي براي مسئله مكان يابي- مقاوم سازي بيمارستان هاي با ظرفيت هاي محدود

داود شيشه بري, يحيي زارع مهرجردي, سعيده ساريخاني خرمي (1398)، مهندسي صنايع و مديريت، 2(2)، 69-80 (شماره: 22637) (10.24200/J65.2019.51047.1895)

24. A rule-based heuristic algorithm for on-line order batching and scheduling in an order picking warehouse with multiple pickers

Mehrdad Alipour, Yahia Zare Mehrjerdi, Ali Mostafaei Pour (2020), Rairo-recherche operationnelle-operations research , 54(), 101-107 (No: 23505) (10.1051/ro/2018069)

25. Development of a mathematical model for sustainable closed-loop supply chain with efficiency and resilience systematic framework

Yahia Zare Mehrjerdi, Reza Lotfi (2020), International journal of supply and operations management , 6(4), 360-388 (No: 23610)

26. An integrated model of statistical process control and maintenance planning for a two-stage dependent process under general deterioration

rasaey hassan, Mohammad Saber Fallah Nejad, Yahia Zare Mehrjerdi (2019), European journal of industrial engineering , 13(2), 149-177 (No: 20395)

27. Two effective metaheuristic algorithms for solving a stochastic optimization model of a multi-echelon supply chain

Sasan Khalifehzadeh, Mohammad Bagher Fakhrzad, Yahia Zare Mehrjerdi, Hasan Hosseini Nasab (2019), Applied soft computing , 76(), 545-563 (No: 20409)

28. بهينه يابي تخصيص كمي ريسك دوباره كاري و بررسي رفتار منفعت به هزينه با استفاده از رويكرد پويايي هاي سيستم

يحيي زارع مهرجردي, زارع محمودآبادي نصرالله (1398)، مهندسي صنايع و مديريت، 35(1)، 3-14 (شماره: 21688)

29. ارائه مدل چندهدفه بهينه سازي استوار براي مسئله مكان يابي تسهيلات طراحي شبكه پايا تحت شرايط عدم قطعيت، در محيط رقابتي

يحيي زارع مهرجردي, مجيد حيدري ميبدي (1398)، مهندسي صنايع و مديريت، 35-1(1)، 23-33 (شماره: 21689)

30. يك رويكرد مدل سازي پويايي هاي سيستم براي ارزيابي مشاركت مردم در مديريت ضايعات جامد شهري

يحيي زارع مهرجردي, محدثه فرامرزي نژاد (1398)، مهندسي صنايع و مديريت، 35-1(1)، 149-156 (شماره: 21690)

31. A robust optimization model for sustainable and resilient closed-loop supply chain network design considering conditional value at risk

Reza Lotfi, Yahia Zare Mehrjerdi, Mirsaman Pishvaei, Ahmad Sadeghieh, Weber G (2019), Numerical algebra, control and optimization , 10(4), 1-33 (No: 23733)

32. Fuzzy inference system-latin hypercube simulation: an integrated hybrid model for ohs risks management

Ehsan Haqiqat, Yahia Zare Mehrjerdi, Ali Zare Bidaki (2019), Journal of project management , (4), 127-140 (No: 19911) (10.5267/j.jpm.2018.11.001)

33. تحليل اثرات ريسك هاي ايمني بر اهداف پروژه هاي ساختماني با استفاده از سيستم تلفيقي خبره فازي و شبيه سازي لاتين هايپركيوب

احسان حقيقت, يحيي زارع مهرجردي (1397)، سلامت کار ايران، 6(15)، 34-47 (شماره: 21974)

34. Economic-statistical design of np control chart with variable sample size and sampling interval

Mohammad Saber Fallah Nejad, Mohsen Shojaei navokh, Yahia Zare Mehrjerdi (2018), International journal of engineering, transactions a: basics , 31(4), 184-191 (No: 17727)

35. Application of multivariate control charts condition based maintenanc

Hasan Rasay, Mohammad Saber Fallah Nejad, Yahia Zare Mehrjerdi (2018), International journal of engineering , 31(4), 597-604 (No: 17854)

36. Integration of the decisions associated with maintenance management and process control for a series production system

Hasan Rasay, Mohammad Saber Fallah Nejad, Yahia Zare Mehrjerdi (2018), Iranian journal of management studies , 11(2), 379-405 (No: 17885)

37. Systems risk analysis usinghierarchical modeling

Yahia Zare Mehrjerdi (2018), Journal of quality engineering and production optimization , 3(1), 27-42 (No: 17899)

38. Development of an integrated model for maintenance planning and statistical process control

Hasan Rasay, Mohammad Saber Fallah Nejad, Yahia Zare Mehrjerdi (2018), International journal of supply and operations management , 5(2), 152-161 (No: 18402)

39. Integrated order batching and distribution scheduling in a single-block order picking warehouse considering s-shape routing policy

M alipour, Yahia Zare Mehrjerdi, Ali Mostafaei Pour (2018), International journal of engineering , 31(10), 1723-1733 (No: 19785)

40. Integrated order batching and single-block order picking considering s-shape routing policy

Yahia Zare Mehrjerdi, Mehrdad Alipour, Ali Mostafaei Pour (2018), International journal of engineering , 31(), 1720-1733 (No: 19943)

41. A system dynamics model for joint upstream and downstream partner selection in a supply chain consisting of suppliers and retailers

Mehrdad Alipour, Yahia Zare Mehrjerdi (2018), Journal of quality engineering and production optimization , 3(2), 63-76 (No: 22032)

42. Application of multivariate control charts for condition based maintenance

Hasan Rasay, Mohammad Saber Fallah Nejad, Yahia Zare Mehrjerdi (2018), International journal of engineering (ije) , 31(4), 597-604 (No: 25657)

43. Two-stage stochastic programming model for capacitated complete star p-hub network with different fare classes of customers

Hamid Tikani, Mahboobeh Honarvar, Yahia Zare Mehrjerdi (2018), Journal of industrial and systems engineering , 1(11), 74-96 (No: 18069)

44. Evaluating statistically constrained economic design for monitoring the average number of non-conformities with adaptive sampling schemes

Mohsen Shojaei navokh, Mohammad Saber Fallah Nejad, Yahia Zare Mehrjerdi (2018), International journal of quality engineering and technology , 7(2), 164-177 (No: 19906)

45. تلفيق نظريه صف و منطق فازي در يك مدل كوله پشتي محدود دو بعدي براي تعيين ظرفيت بهينه هتل در شرايط عدم قطعيت

سعيد خليلي, يحيي زارع مهرجردي (1396)، مهندسي صنايع و مديريت، 33(1)، 127-136 (شماره: 19913)

46. The integrated supply chain of after-sales services model: a multi-objective scatter search optimization approach

Amin Yazdekhasti, Yahia Zare Mehrjerdi, Hasan Khademi Zare, Hasan Raeisi Ardali (2018), International journal of engineering , 31(), 422-431 (No: 19945)

47. Developing an integrated hub location and revenue management model considering multi-classes of customers in the airline industry

Hamid Tikani, Mahboobeh Honarvar, Yahia Zare Mehrjerdi (2017), Computational and applied mathematics , 36(3), 1-31 (No: 15850)

48. Two echelo-two indenture extender warranty distribution network under imperfect preventive maintenance policies

Amin Yazdekhasti, Yahia Zare Mehrjerdi (2017), Journal of industrial and systems engineering , 10(4), 69-95 (No: 16697)

49. مدلسازي احتمالي مشاركت در مديريت موجودي زنجيره ي تامين پس رو

ميترا موبد, يحيي زارع مهرجردي, محمدصالح اولياء (1396)، مهندسي صنايع و مديريت، 33.1()، 113-121 (شماره: 16737) (10.24200/j65.2017.5581)

50. Two-echelon three-indenture warranty distribution network a hybrid branch and bound monte-carlo approach

Amin Yazdekhasti, Yahia Zare Mehrjerdi (2017), Operational research , 8(), - (No: 16779) (10.1007/s12351-017-0364-z)

51. بهينه سازي استوار مكان يابي تسهيلات طراحي شبكه پايا در شرايط عدم قطعيت و در محيط رقابتي

يحيي زارع مهرجردي, مجيد حيدري ميبدي (1396)، نشريه مهندسي صنايع دانشگاه تهران، 51(3)، 325-337 (شماره: 16781)

52. مديريت پايدار زباله هاي جامد شهري بااستفاده از مدل برنامه ريزي خطي كسري تصادفي (مطالعه موردي شهر يزد)

يحيي زارع مهرجردي, فهيمه فارغ (1396)، مهندسي صنايع و مديريت، 33(1)، 3-12 (شماره: 16790)

53. Modelling analysing and improving the revenue sharing contract in a one vendor multi retailer supply chain based on the stackelberg game theory

Hasan Rasay, Yahia Zare Mehrjerdi (2017), International journal of manufacturing technology and management , 31(5), 402-423 (No: 17889)

54. A multi-objective and multi-product advertising billboard location model with attraction factor mathematical modeling and solutions

Reza Lotfi, Yahia Zare Mehrjerdi, n mardani (2017), International journal of applied logistics , 7(1), 64-86 (No: 20152)

55. A new economic scheme for ccc charts with run rules based on average number of inspected items

Vida Golbafian, Mohammad Saber Fallah Nejad, Yahia Zare Mehrjerdi (2017), Communications in statistics-theory and methods , 46(24), 1-22 (No: 15558) (10.1080/03610926.2017.1291967)

56. مقايسه استراتژي هاي ايجاد همكاري در زنجيره س تامين شركت هاي توليد كننده ي قطعات خودرو با استفاده از شبيه سازي

يحيي زارع مهرجردي (1395)، مهندسي صنايع و مديريت، 32(1)، 71-82 (شماره: 16720)

57. Heuristic method to solve capacitated location routing problem withfuzzy demands

Yahia Zare Mehrjerdi (2016), International journal of industrial engineering and productional research- , 27(1), 1-19 (No: 13255)

58. A hybrid dynamic programming for inventory routing problem in collaborative reserve supply chains

m moubed, Yahia Zare Mehrjerdi (2016), International journal of engineering , 29(10), 1-10 (No: 13279)

59. The bullwhip effect on the vmisupply chain management via system dynamics approach the supply chain with two suppliers and one retail channel

Yahia Zare Mehrjerdi (2016), International journal of supply and operations management , 3(2), 1301-1317 (No: 13286)

60. بررسي تا ثير مديريت دانش بر مديريت ژسماند هاي بيمارستاني با رويكرد ديناميكي

يحيي زارع مهرجردي (1395)، فرآيند مديريت و توسعه، 94(4)، 195-217 (شماره: 13295)

61. Capturing the time-dependence in the precipitation process for weath risk assessment

Yahia Zare Mehrjerdi, Mohammad Hossein Abooie (2016), Stochastic environmental research and risk assessment , 15(2), 1-21 (No: 13308)

62. A nonlinear auoregression model with exogenous variables neural network for stock market timing the candlestick technical analysis

Mohammad Hossein Abooie, Yahia Zare Mehrjerdi (2016), International journal of engineering , 29(10), 1-10 (No: 14054)

63. Joint optimization of star p-hub median problem and seat inventory control decisions considering a hybrid routing transportation system

Hamid Tikani, Mahboobeh Honarvar, Yahia Zare Mehrjerdi (2016), International journal of supply and operations management , 3(3), - (No: 14928)

64. شبيه سازي كاربرد تكنولوزي آر اف آي دي و هوش تجاري در بهبود مديريت زنجيره تامين صنايع خودرو

يحيي زارع مهرجردي (1395)، بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد، 27(3)، 310-321 (شماره: 16717)

65. Joint optimization of star p-hub median problem and seat inventory control decisions considering transportation system

Yahia Zare Mehrjerdi (2016), International journal of supply and operations management , 3(3), 1442-1465 (No: 16728)

66. Partner selection in supply chain using system dynamics approach

Yahia Zare Mehrjerdi (2016), International journal of industrial engineering and productional research- , 27(4), 387-414 (No: 16777)

67. شبيه سازي كاربرد تكنولوژي RFID و هوش تجاري دربهبود مديريت زنجيره تامين صنايع خودرو

يحيي زارع مهرجردي, محمد صابر فلاح نژاد, اميرحسين ناجي مقدم (1395)، ، 27(3)، 309-321 (شماره: 25620)

68. بكارگيري طراحي براي شش سيگما براي بهينه سازي پارامترهاي اختلاط بلوك بتني سبك

محمدصالح اولياء, فرزانه سادات شاكوهي, يحيي زارع مهرجردي, محمد صابر فلاح نژاد (1394)، شريف، 31(2.1)، 125-133 (شماره: 3508)

69. به كارگيري طراحي براي شش سيكما به منظور بهينه سازي پارامترهاي اختلاط بلوك بتني سبك

محمدصالح اولياء, فرزانه سادات شاكوهي, يحيي زارع مهرجردي, محمد صابر فلاح نژاد (1394)، مهندسي صنايع و مديريت، 31(1)، 125-133 (شماره: 13283)

70. Multi-period hub set covering problems with flexible radius a modified genetic solution (amirebrahimi-zadea hasanhosseini-nasab yahia zare-mehrjerdi alirezazahmatkesh

Yahia Zare Mehrjerdi (2015), Applied mathematical modelling , (1), - (No: 11177)

71. Dynamic hub covering problem with flible covering rads

Yahia Zare Mehrjerdi (2015), International journal of industrial engineering and productional research- , 26(3), 175-192 (No: 13267)

72. تاثير انتخاب تامين كننده بر ميزان سوددهي و رضايت مندي مشتريان در يك واحد توليدي با استفاده از رويكرد سيستم هاي ديناميكي

يحيي زارع مهرجردي (1394)، مهندسي صنايع و مديريت، 31(1)، 1-10 (شماره: 13274)

73. Multiple criteria decision making combined with vrp a categorized bibliographical study

Yahia Zare Mehrjerdi (2015), International journal of supply and operations management , 2(2), 798-820 (No: 13278)

74. Conceptual model development using latin hypercube sampling for ohs integration into project risk evaluation

Yahia Zare Mehrjerdi (2015), International journal of industrial engineering and productional research- , 26(4), 229-241 (No: 13281)

75. A desierability functionbased approach for optimizing generalised queuing networks

Yahia Zare Mehrjerdi (2015), International journal of applied management science , 7(3), 194-222 (No: 14039)

76. Supply chain liability using an integrated fuzzy qfd approach

Yahia Zare Mehrjerdi (2015), , 26(2), 147-162 (No: 13268)

77. Rfid role in efficient management of healthcare systems a system thinking perspective

Yahia Zare Mehrjerdi (2015), International journal of industrial engineering and productional research- , 26(1), 45-61 (No: 13269)

78. Grey theory, vikor and topsis approaches for strategic system selection with linguistic preferences: a stepwise strategy approach

Yahia Zare Mehrjerdi (2015), Iranian journal of operations research , 6(2), 36-57 (No: 19946)

79. Hotel location problem using erlang queuing model under uncertainty

Hadi Mohammadzade jorjandi, SAEED KHALILI, Yahia Zare Mehrjerdi, Mohammad Saber Fallah Nejad (2014), International journal of engineering , 27(12), 1885-1894 (No: 8177)

80. Analyzing effect of organizational strategies on organizational results using system dynamics based upon efqm model

Yahia Zare Mehrjerdi (2014), , 30(), - (No: 11166)

81. تاثير قابليتهاي سازماني و اقدامات مديريت دانش بر عملكرد دانشگاهها

آفرين اخوان, محمدصالح اولياء, يحيي زارع مهرجردي, مصطفي جعفري (1392)، پژوهش در نظام هاي آموزشي، 20(7)، 53-77 (شماره: 7100)

82. بهره گيري از رويكرد RCM به منظور افزايش همزمان اثربخشي و كارايي در فرايند نگهداري و تعميرات

حسام راشدي, محمدصالح اولياء, يحيي زارع مهرجردي, حسن حسيني نسب (1391)، مهندسي صنايع و مديريت، 2(28)، 133-140 (شماره: 1587)