دسترسی سریع
زهرا نادری نوبندگانی

زهرا نادری نوبندگانی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه شهیدجمران اهوازمشاوره
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه شهیدجمران اهوازمشاوره خانواده
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه هرمزگانراهنمایی و مشاوره

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر سلامت اجتماعی
13971399دانشگاه یزدرئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مشاوره خانواده
نظریه‌های روان‌درمانی
فنون مشاوره
روانشناسی شخصیت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مشاوره خانواده
مشاوره زوجي
سبك دلبستگي
متغيرهاي بين فردي

اطلاعات تماس

zahra.naderi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zahra.naderi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)