لینک های ضروری
حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی

حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی ارشد۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی۱۳۵۶۱۳۶۴دانشگاه شهید چمران اهوازآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1394-دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم ریاضی
13931394دانشگاه یزدمدیر گروه آمار
13871389پارک علم و فناوری یزدمعاون پشتیبانی
13851387دانشگاه یزدمدیر امور قراردادها
13831387دانشگاه یزدمدیر گروه آمار
13751377دانشگاه یزدسرپرست انتشارات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارشناسی: آمار
کارشناسی ارشد: آمار، دروس سرویسی، دروس استنباط آمار یپیشرفته و قضایای حدی
دکتری: آمار

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
استنباط آماری کلاسیک و بیز
نظریه توزیع‌ها داده‌های ناقص (رکورد)

اطلاعات تماس

hzaker [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/zaker
https://pws.yazd.ac.ir/hzaker ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۱
31232686 38210644