دسترسی سریع
حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی

حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی ارشد۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی۱۳۵۶۱۳۶۴دانشگاه شهید چمران اهوازآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941398دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم ریاضی
13931394دانشگاه یزدمدیر گروه آمار
13871389پارک علم و فناوری یزدمعاون پشتیبانی
13851387دانشگاه یزدمدیر امور قراردادها
13831387دانشگاه یزدمدیر گروه آمار
13751377دانشگاه یزدسرپرست انتشارات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارشناسی: آمار
کارشناسی ارشد: آمار، دروس سرویسی، دروس استنباط آمار یپیشرفته و قضایای حدی
دکتری: آمار

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
استنباط
سانسور
قابليت

اطلاعات تماس

hzaker [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hzaker ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۱
31232686 38210695
اتاق مجازی