دسترسی سریع
رویا زمانی

رویا زمانی

استادیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۹دانشگاه تربیت مدرسفیزیولوژی انسان
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه تربیت معلمعلوم حیوانی
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۷دانشگاه الزهرازیست شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جانور‌شناسی
فیزیولوژی
جنین‌شناسی و آزمایشگاه‌های مربوطه
روانشناسی فیزیولوژیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

rzamani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232293 38210644