دسترسی سریع
اصغر زارع چاهوکی

اصغر زارع چاهوکی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901395دانشگاه یزدمنابع طبیعی - آبخیزداری
کارشناسی ارشد13871389دانشگاه تهرانمنابع طبیعی - آبخیزداری
کارشناسی13831387دانشگاه تهرانمنابع طبیعی - مرتع و آبخیز

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زمین‌شناسی
ژئومورفولوژی
سازندهای کواترنر
مبارزه زیستی با فرسایش
مدیریت کاربری اراضی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ساموتوريسم شهرداري اشكذر
كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار در رديابي منابع آبي
مطالعات آبخيزداري و بيابان
همكاري در تهيه سند آموزش مديريت بحران

اطلاعات تماس

zare.chahouki [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zare.chahouki/fa/ ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
31232806 38210312
اتاق مجازی