لینک های ضروری
ساجد زارع

ساجد زارع

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921396دانشگاه اصفهانزبان و ادبیات عربی (گرایش آموزش زبان)
کارشناسی ارشد13901392دانشگاه اصفهانزبان و ادبیات عربی
کارشناسی13861390دانشگاه حکیم سبزواریزبان و ادبیات عربی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکالمه و فن ترجمه
متون نظم از دوره جاهلی تا معاصر
نگارش
آزمایشگاه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نقد ادبی معاصر
آموزش زبان عربی

اطلاعات تماس

zare.sajed [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zare.sajed ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
31232154