لینک های ضروری
حبیب زارع احمدآبادی

حبیب زارع احمدآبادی

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو شورای برنامه ریزی طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت
1397-دانشگاه یزدمجری طرح مرکز انتقال فناوری
1397-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی مطالعات علم و فناوری
13951397دانشگاه یزدرئیس پردیس آزادی
-1394دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت صنعتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

zarehabib [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zarehabib ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
- 38210311