دسترسی سریع
علیمحمد زارع بیدکی
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. الگوهاي تعامل و راهبردهاي بازآرايي پرسوجو توسط كاربران در يك موتور جستجوي فارسي

فاطمه كاوه يزدي, علي محمد زارع بيدكي, محمدرضا پژوهان (1398)، زبان و زبان شناسي، 27(14)، 87-113 (شماره: 18243)

2. دسته بندي احساسي عقايد مبتني بر يادگيري انتقالي چندمنبعي با استفاده از دسته بند متناظر ساختاري وزن دار

سعيد دهقاني اشكذري, ولي درهمي, علي محمد زارع بيدكي, احسان بصيري (1398)، رايانش نرم و فناوري اطلاعات، 8(2)، 89-101 (شماره: 20662)

3. تعيين مشابهت معنايي به روش بدون سرپرست با استفاده از قدم زني تصادفي بر گراف جايگزيني زباني

فاطمه كاوه يزدي, علي محمد زارع بيدكي, محمدرضا پژوهان (1397)، مهندسي برق دانشگاه تبريز، 48(1)، 237-249 (شماره: 15252)

4. تاثير الگوي موضوعي رفتار جستجوي كاربران نوجوان بر پيشنهاد پرس و جو

حيدر قاسم زاده, محمد قاسم زاده, علي محمد زارع بيدكي (1397)، مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، 16(1)، 51-60 (شماره: 16168)

5. Discovering popular clicks pattern of teen users for query recommendation

, Mohammad Ghasemzadeh, (2018), International journal of engineering (ije), 31(7), 1205-1214 (No: 17682)

6. Search engines news wires and digital epidemiology presumptions and facts

Fatemeh Kaveh-Yazdy, (2018), International journal of medical informatics, 115(), 53-63 (No: 18014)

7. ارائه يك مدل جديد از فاصله بين كلمات پرس و جو بر اساس حداقل جابجايي

جواد پاك سيما, علي محمد زارع بيدكي, ولي درهمي (1396)، رايانش نرم و فناوري اطلاعات، 6(2)، 1-12 (شماره: 18255)

8. افزايش سرعت جستجو در مدلهاي مبتني بر مجاورت

جواد پاك سيما, علي محمد زارع بيدكي, ولي درهمي (1396)، مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، 15(2)، 153-158 (شماره: 15549)