دسترسی سریع
حسن زارعی محمود‌آبادی

حسن زارعی محمود‌آبادی

دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹1دانشگاه اصفهانمشاوره خانواده و ازدواج
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشیمشاوره خانواده
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه تهرانمشاوره

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش روانشناسی
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم رفتاری کرسی‌های ترویجی و تخصصی
1401-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور نهم هیأت ممیزه
13971401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان
13931395دانشگاه یزدرئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
13931395دانشگاه یزدعضو کمیسیون موارد خاص

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار استنباطی پیشرفته در روانشناسی
مشاوره خانواده
روش تحقیق پیشرفته (کارشناسی ارشد)
فنون مشاوره و روان درمانی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
علوم انساني
علوم اجتماعي
آموزش و پرورش
بهزيستي

اطلاعات تماس

h.zareei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zareei ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233570 ۳۱۲۳۳۲۸۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 12)