لینک های ضروری
حسن زارعی محمود‌آبادی

حسن زارعی محمود‌آبادی

دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹1دانشگاه اصفهانمشاوره خانواده و ازدواج
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشیمشاوره خانواده
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه تهرانمشاوره

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان
13931395دانشگاه یزدرئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
13931395دانشگاه یزدعضو کمیسیون موارد خاص

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار استنباطی پیشرفته در روانشناسی
مشاوره خانواده
روش تحقیق پیشرفته (کارشناسی ارشد)
فنون مشاوره و روان درمانی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
خانواده و ازدواج
خیانت و روابط فرازناشویی
درمان اکت(پذیرش و تعهد)
درمان های شناختی و هیجان مدار
تحقیق های کیفی

اطلاعات تماس

h.zareei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zareei ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233570 38210310