لینک های ضروری
حسن زارعی محمود‌آبادی

حسن زارعی محمود‌آبادی

دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۲دانشگاه اصفهانمشاوره خانواده و ازدواج
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشیمشاوره خانواده
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه تهرانمشاوره

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13931395دانشگاه یزدعضو کمیسیون موارد خاص
-1395دانشگاه یزدرئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روان‌شناسی جنایی (کارشناسی)
آمار استنباطی (کارشناسی)
مشاوره و راهنمایی (کارشناسی)
مددکاری اجتماعی (کارشناسی)
روش تحقیق پیشرفته (کارشناسی ارشد)
اعتیاد و درمان (کارشناسی)
آمار توصیفی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
خانواده و ازدواج- مدل ساختاری برای طلاق
درمان زوجین به شیوه هیجان مدار- خیانت
شناخت درمانی و فراشناخت- کیفیت زندگی
تیپ‌شناسی افراد در ازدواج و شغل، ناباروری، نوجوانان و تمایز یافتگی

اطلاعات تماس

h.zareei [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/zarei
https://pws.yazd.ac.ir/zareei ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233570 38210310