لینک های ضروری
حسن زارعی محمود‌آبادی
دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

1. بررسي شاخص هاي رواني اجتماعي محيط كار در كاركنان شركت پيشگامان كوير يزد و ارائه برنامه اي در خصوص بهبود و ارتقاي آنها (1396/03/15)

2. بررسي اثربخشي آموزش خانواده به روش شناختي رفتاري بر سبك تعاملي و بهبود روابط كار-خانواده با نقش ميانجي روابط ولي- فرزندي در كاركنان شركت سنگ‌آهن مركزي ايران بافق (1394/09/15)

3. بررسي اثربخشي مشاوره و خدمات روانشناختي برافزايش رضايت زناشويي و شادكامي خانواده كاركنان شركت سنگ آهن بافق (1393/02/08)

4. بررسي رابطه ميان وي‍‍ژگي هاي شخصيتي، تعارض كار – خانواده و سلامت روان كاركنان شركت سنگ آهن مركزي شهرستان بافق (1392/12/21)

5. بررسي اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي سالم بر افزايش صميميت و كاهش تعارضات زناشويي زنان شاغل در شركت سنك آهن مركزي (1392/12/21)

6. شناسايي نياز هاي رواني اجتماعي به منظور توانمند سازي غني سازي و بهبود كيفيت زندگي كاركنان شركت سنگ آهن بافق (1392/06/26)

7. شناسايي نيازهاي رواني - اجتماعي و انجام مشاوره به منظور توامند سازي، غني سازي و بهبود كيفيت زندگي كاركنان شركت سنگ اهن و خانواده هايشان از طريق طراحي و اجراي برنامكه هاي آموزشي موردنياز (1392/06/24)

8. بررسي عوامل پيش بيني كننده ميل به طلاق و اثر بخشي مدل تدوين شده بومي براي كاهش ميل به طلاق و خود كارآمدي مديريت طلاق در زوجين متقاضي طلاق شهر يزد (1391/06/20)

9. عوامل پيش بيني كننده ميل به طلاق و تدوين مدل بومي براي كاهش طلاق و افزايش خودكارامدي مديريت طلاق (1390/12/12)

10. اثربخشي الگوي ارتباطي بر سازگاري زنان ....... ()

11. بررسي اثر بخشي آموزش خانواده به روش شناختي رفتاري بر سبك تعاملي(روابط ولي فرزندي) و بهبود روابط كار خانواده .... ()