لینک های ضروری
سجاد ظریف‌زاده

سجاد ظریف‌زاده

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۱دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات گسسته
سیستم عامل
سرویس‌های اینترنتی
سیستم عامل پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
وب و سرویس‌های اینترنتی
محاسبات مبتنی بر موبایل
تئوری علوم کامپیوتر و نظریه بازی

اطلاعات تماس

szarifzadeh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/zarifzadeh
https://pws.yazd.ac.ir/zarifzadeh/en ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
38200145