دسترسی سریع
سجاد ظریف‌زاده
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. Effective query recommendation with medoid-based clustering using a combination of query, click and result features

Elham Esmaeeli, (2020), Journal of information systems and telecommunication, 8(1), 33-44 (No: 22965)

2. Webkey: a graph-based method for event detection in web news

Elham Rasouli, , Amir Jahangard Rafsanjani (2019), Journal of intelligent information systems, 53(), 1-20 (No: 20795)

3. توزيع موثر اسناد براي ايجاد توازن بار بين سرورها با استفاده از شمارش رخداد كلمات در سابقه پرس وجوها

سيده ريحانه تراب جهرمي, سجاد ظريف زاده (1398)، مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، 17(3)، 199-208 (شماره: 22153)

4. Practical detection of click spams using efficient classification-based algorithms

Mahdieh Fallah, (2018), International journal of information and communication technology research (ijict, 10(2), 63-71 (No: 20328)

5. ارائه روشي براي استخراج خودكار عبارات كليدي از اخبار وب پارسي

مريم باسره, ولي درهمي, سجاد ظريف زاده (1396)، مهندسي برق دانشگاه تبريز، 47(3)، 857-866 (شماره: 15443)

6. Spam query detection using stream clustering

Tahere Shakiba, , Vali Derhami (2017), World wide web-internet and web information systems, (1), - (No: 17092)

7. روشي تركيبي به منظور توصيه پرس وجوهاي پزشكي در سيستمهاي توصيه گر

الهام اسمعيلي گوهري, سجاد ظريف زاده, سعيد حسنوند (1396)، مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي، 3(4)، 201-215 (شماره: 17261)

8. Directional neighbor selection game in wireless ad hoc networks

, Yazdani Naser (2014), Ad hoc and sensor wireless networks, 22(1-2), 41-64 (No: 18359)

9. Pythia detection localization and diagnosis of performance problems

Partha Kanuparthy, Danny Lee, Warren Matthews, Constantine Dovrolis, (2013), Ieee communications magazine, 51(), 55-62 (No: 18360)