لینک های ضروری
مسعود زینی

مسعود زینی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا-۱۳۸۷دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی عمران (دانشوری)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر آب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نظريه تقريب كاربردي
نظريه تقريب محض
آناليز تابعي
آناليز مختلظ

اطلاعات تماس

mzeini [at] yazd.ac.ir
-
31232480