دسترسی سریع
مسعود زینی

مسعود زینی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا-۱۳۸۷دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی عمران (دانشوری)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981400دانشگاه یزدعضو کانون تفکر آب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس