لینک های ضروری
مسعود زینی

مسعود زینی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا-۱۳۸۷دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی عمران (دانشوری)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

mzeini [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/zeini
-
31232480