دسترسی سریع
سید زین‌العابدین حسینی

سید زین‌العابدین حسینی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه گوتینگن آلمانسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه تهرانمهندسی منابع طبیعی- مرتعداری
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه مازندرانمهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941398دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور تکمیلی
GIS تکمیلی
مدل‌سازی
زمین آمار
اصول سنجش از دور
GIS
کارتوگرافی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
كاربرد سنجش از دور در منابع طبيعي و علوم زمين (مديريت منابع آب، خاك و پوشش گياهي و خشكسالي و ...)
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي و علوم زمين (مديريت منابع آب، خاك و پوشش گياهي و خشكسالي و ...)
كاربرد زمين آمار در منابع طبيعي و علوم زمين (مديريت منابع آب، خاك و پوشش گياهي و خشكسالي و ...)
گياهان دارويي و صنعتي (اكولوژي، كشت، اسانس و مواد موثره)

اطلاعات تماس

zhosseini [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zhosseini ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
31232818 38210312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 9)