لینک های ضروری
محمد ذوفقاری

محمد ذوفقاری

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴مهندسی برق- مخابرات میداندانشگاه امیر کبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق- مخابرات میدان
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق- مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
میدان‌ها امواج
مایکروویو
آنتن
اصول سیستم‌های راداری
مخابرات نوری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پراکندگی امواج و محاسبه‌ی سطح مقطع راداری
انتشار امواج در محیط‌های تصادفی و پراکندگی از سطوح ناصاف
تصویربرداری مایکروویو و پراکندگی معکوس
رادارهای نفوذپذیر در زمین (GPR)

اطلاعات تماس

zoofaghari [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/zoofaghari
https://pws.yazd.ac.ir/zoofaghari/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۴
312339۳۱ 38200144