دسترسی سریع
محمد ذوفقاری

محمد ذوفقاری

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴مهندسی برق- مخابرات میداندانشگاه امیر کبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق- مخابرات میدان
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق- مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
میدان‌ها امواج
مایکروویو
آنتن
اصول سیستم‌های راداری
مخابرات نوری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي شبيه سازي و ساخت حسگر هاي راداري
آناليز كتنال هاي مخابرات ملكولي
كاربرد فراسطوح براي شكل دهي بيم تشعشعي

اطلاعات تماس

zoofaghari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zoofaghari/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۴
312339۳۱ 38200144
اتاق مجازی