دسترسی سریع
زهرا رضایی

زهرا رضایی

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه صنعتی اصفهانفیزیک ذرات بنیادی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه فردوسی مشهدفیزیک ذرات بنیادی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه یاسوجفیزیک حالت جامد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش ذرات بنیادی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ذرات بنیادی پیشرفته ۱
فیزیک جدید
فیزیک پایه ۱، ۲
فیزیک عمومی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ماده تاريك و فضا زمان ناجابجايي
بررسي موضوعات توپولوژيكي در فضا-زمان ناجابجايي
بررسي پديده شناسي فضا زمان ناجابجايي

اطلاعات تماس

zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zahra.rezaei ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
312327۶۵ 38200132