لینک های ضروری
زهرا رضایی

زهرا رضایی

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه صنعتی اصفهانفیزیک ذرات بنیادی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه فردوسی مشهدفیزیک ذرات بنیادی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه یاسوجفیزیک حالت جامد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ذرات بنیادی پیشرفته ۱
فیزیک جدید
فیزیک پایه ۱، ۲
فیزیک عمومی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدل استاندارد تعمیم یافته
نقض لورنتس
ناجابجایی

اطلاعات تماس

zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zahra.rezaei ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
312327۶۵ 38200132