دسترسی سریع
زهرا رضایی

زهرا رضایی

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه صنعتی اصفهانفیزیک ذرات بنیادی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه فردوسی مشهدفیزیک ذرات بنیادی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه یاسوجفیزیک حالت جامد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش ذرات بنیادی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه میدان های کوانتومی 3
ذرات بنیادی پیشرفته
مکانیک کوانتومی 1
ریاضی فیزیک 1
مکانیک تحلیلی 1
فیزیک پایه ۱، ۲ و 4
نظریه نسبیت
ذرات بنیادی مقدماتی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ماده تاريك و فضا زمان ناجابجايي
بررسي موضوعات توپولوژيكي در فضا-زمان ناجابجايي
بررسي پديده شناسي فضا زمان ناجابجايي

اطلاعات تماس

zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zahra.rezaei/fa/ ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
312327۶۵ 38200132
اتاق مجازی