دسترسی سریع

شناسنامه علمی عضو هیأت علمی متقاضی ارتقا / تبدیل وضعیت

کاربرگ شماره ۲-۱ (ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئون آموزشی)

کاربرگ شماره ۴-۱ (ارزیابی حضور فعال و تمام وقت در موسسه و مشارکت)

کاربرگ شناسنامه عضو هیات علمی متقاضی ارتقاء و تبدیل وضعیت

کاربرگ درخواست ثبت نمره با تأخیر (استاد مدعو)