دسترسی سریع
معرفی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

معرفی نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، متولی اصلی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتِ فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه است. تضمین کیفیت بیانگر مجموعه فعالیت‌هایی است که به‌منظور انطباق شاخص‌های دانشگاه با شاخص‌ها و استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد. این امر مستلزم مداقه بر دروندادها، اصلاح فرایندها و ارتقاء نتایج است. به بیانی دیگر اهداف این دفتر را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

 • تحلیل نظام‌مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد دانشگاه به‌منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالش‌ها
 • نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه
 • ارتقای کیفیت مولفه‌های دروندادی، فرایندی و بروندادی دانشگاه
 • نهادینه کردن ارزیابی درونی به‌عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه‌ریزی بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرایی دانشگاه
 • افزایش بهره‌وری با استفاده از فرایند نظام‌مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
 • ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه‌های عملکردی دانشگاه
 • تقویت زمینه‌های پاسخگویی دانشگاه به ذینفعان داخلی و بیرونی
 • ارتقا و تضمین کیفیت نظام‌مند دانشگاه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌الملل

شایان‌ ذکر است که دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دارای سه رکن اساسی است:

شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

کارگروه‌های تخصصی شامل:

 • آموزشی
 • پژوهشی و فناوری
 • دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی
 • مدیریت و پشتیبانی
 • عمرانی

همچنین ازجمله فعالیت‌های صورت گرفته در دفتر نظارت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

ارزشیابی اساتید، برگزاری دوره‌های آموزشی دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی و نشست‌های فرهنگی، طرح‌های ارزیابی درونی دانشکده‌ها و گروه‌ها، رسیدگی به اعتراضات دانشجویی، جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز نظارت کیفی از پردیس‌ها و دانشکده‌های مستقل و ... .


تقویم نظارت و ارزیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸
تقویم نظارت و ارزیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷
نشست‌های اخلاق تعلیم و تربیت
دوره‌های دانش‌افزایی برگزارشده
عناوین دوره‌های دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی