لینک های ضروری
قوانین و آئین‌نامه‌ها
آیین‌نامه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۵/۰۹/۰۲)
آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (۱۳۹۶/۰۵/۲۲)
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی (۱۳۹۱/۰۳/۲۸)
مجموعه مقررات و رویه‌های داخلی هیئت ممیزه در ارتباط با دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت