دسترسی سریع
شرح وظایف

وظایف و اختیارات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:

 • هدایت و راهبری فعالیت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
 • بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد‌های لازم درزمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس دانشگاه
 • تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
 • گزارش‌های نظارت و ارزیابی معاونت‌ها، دانشکده‌ها، واحدها و گسترش گروه‌های کاری دانشگاه و ارائه آن به بخش‌های مربوط به‌منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت
 • بررسی و ارزیابی طرح‌ها و سیاست‌های راهبردی، توسعه رشته‌ها، جذب اعضای هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه‌های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای موسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای دانشگاه

وظایف و اختیارات مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:

 • نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعیین میان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی
 • هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع دانشگاه
 • نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها
 • تشکیل کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی رئیس دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در تمام حوزه‌های فعالیت دانشگاه
 • مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی درونی و بیرونی موسسه به‌منظور تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت عملکرد معاونت‌ها، واحدها و گروه‌های کاری دانشگاه
 • فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی
 • ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمانی شامل: معاونت‌ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی و پژوهشی، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)

وظایف و اختیارات کارگروه‌های تخصصی:

 • طراحی و تدوین برنامه‌های نظرات، ارزیابی و تضمین کیفیت
 • همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی دانشگاه
 • طراحی الگوهای مناسب به‌منظور نظارت، ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت دانشگاه
 • همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های آن
 • تهیه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی موسسه به‌منظور ارتقای کیفیت
 • بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مدیریت