دسترسی سریع
a.alikhani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233527
كارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
۳۸۲۱۱۸۲۶
m.momeni [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233317
کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
a.houshmand [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233527
کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
3821۱۸۲۶