لینک های ضروری
f.dareshiri [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233317
کارشناس
38209801
a.sarikhani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233717
کارشناس
38211826
m.momeni [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233527
کارشناس
38211826