دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | مدیریت سبز | خانه | شورای راهبری
شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه یزد

اعضای شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه یزد:

  دکتر محمد صالح اولیاء رئیس شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه یزد
  دکتر علی مروتی شریف‌آبادی (معاون اداری و مالی) به عنوان عضو و نایب رئیس شورای راهبری مدیریت سبز
  دکتر سید منصور بیدکی (مدیر طرح‌های عمرانی) به عنوان عضو و دبیر شورای راهبری مدیریت سبز
  دکتر سید محمود زنجیرچی (مدیر دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری) به عنوان عضو شورای راهبری مدیریت سبز
  علیرضا شاکر اردکانی (مدیر امور اداری) به عنوان عضو شورای راهبری مدیریت سبز
  دکتر ابوالفضل مرشدی (مدیر امور فرهنگی) به عنوان عضو شورای راهبری مدیریت سبز و رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی
  مهندس سعید فرجامی (مدیر امور عمومی) به عنوان عضو شورای راهبری مدیریت سبز و رئیس کمیته اصلاح الگوی مصرف
  دکتر محمدرضا مزیدی به عنوان عضو شورای راهبری مدیریت سبز
  دکتر سید محمد مشتاقیون به عنوان عضو و دبیر اجرایی شورای راهبری مدیریت سبز