لینک های ضروری
معرفی دفتر مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی
همکاری های علمی و بین المللی

پیشرفت علم و تکنولوژی در هر جامعه‌ای مستلزم فراگیری دانش‌های جدید، توسعه و تکمیل آن و گسترش مرزهای دانش در زمینه‌های مختلف است. بی‌شک در راه تحقق این مهم تبادل دانش و تجربیات علمی بین جوامع امری ضروری و حیاتی است. لذا نقش مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه، به‌ عنوان متولی ارتباطات علمی و بین‌المللی، تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای روابط بین‌المللی همه‌ جانبه است. دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه یزد ضمن انجام وظایف اداری روزمره به اموری که به تعاملات دانشگاه با نهادهای پژوهشی، آموزشی و اجرایی داخلی و خارجی مربوطند، نیز می‌پردازد. ضمنا طراح و پیگیر سیاست‌ها و برنامه‌هایی به‌ منظور توسعه مناسبات با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و بهره‌برداری مؤثر از این مناسبات نیز می‌باشد. شایان ذکر است این دفتر تحت‌ نظر ریاست دانشگاه اداره می‌شود و در ارتباط با توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی؛ تاکنون به‌ صورت متولی موفق به انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلفی با نهادهای علمی و اجرایی داخلی و خارجی شده است. اهداف کلی دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی:
    بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های دانشگاه به‌ عنوان یک هدف راهبردی
    نهادینه ساختن همکاری‌های بین‌المللی به‌ عنوان یک ضرورت برای دانشگاه