لینک های ضروری
سعید پاک‌طینت مهدی‌آبادی

سعید پاک‌طینت مهدی‌آبادی

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۵دانشگاه صنعتی شریففیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۷۹دانشگاه صنعتی شریففیزیک
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه صنعتی شریففیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس اداره دانشجویان غیرایرانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحلیل داده‌های آماری
مقولات ویژه در فیزیک ذرات بنیادی
فیزیک عمومی
فیزیک محاسباتی
فیزیک ذرات بنیادی مقدماتی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پدیده‌شناسی برخورددهنده‌های ذرات

اطلاعات تماس

spaktinat [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/spaktinat ساختمان پردیس علوم
31232787