دسترسی سریع
سعید پاک‌طینت مهدی‌آبادی

سعید پاک‌طینت مهدی‌آبادی

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۵دانشگاه صنعتی شریففیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۷۹دانشگاه صنعتی شریففیزیک
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه صنعتی شریففیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس اداره دانشجویان غیرایرانی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحلیل داده‌های آماری
مقولات ویژه در فیزیک ذرات بنیادی
فیزیک عمومی
فیزیک محاسباتی
فیزیک ذرات بنیادی مقدماتی
کرومودینایک کوانتومی 1

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پديده شناسي برخورد دهنده ها
پديده شناسي فضا-زمان ناجابجايي

اطلاعات تماس

spaktinat [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/spaktinat ساختمان پردیس علوم
31232787
اتاق مجازی