دسترسی سریع
طرح‌ها
برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد)
دستورالعمل اجرایی برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد)
طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد)
طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (ایکاید)